Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Niệm phật cho tới vô niệm là như thế nào
Episode 2926th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:05

Share Episode

Shownotes

29 Niệm phật cho tới vô niệm là như thế nào

Trò hỏi:

Niệm Phật cho tới vô niệm là như thế nào?

Thầy trả lời:

Niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm khi nào cho đến khi cái tiếng niệm nó mất gọi là vô niệm, đúng ra vô niệm đó rất quý ở trong cái vô niệm nó đi rất nhiều con đường, thường đến lúc này cái hiển linh bắt đầu hiện ra.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

29 Niệm phật cho tới vô niệm là như thế nào

Trò hỏi:

Niệm Phật cho tới vô niệm là như thế nào?

Thầy trả lời:

Niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm khi nào cho đến khi cái tiếng niệm nó mất gọi là vô niệm, đúng ra vô niệm đó rất quý ở trong cái vô niệm nó đi rất nhiều con đường, thường đến lúc này cái hiển linh bắt đầu hiện ra.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam