Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Muốn tìm hiểu sự thật trái đất thì tìm hiểu ở đâu
Episode 2616th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:46

Share Episode

Shownotes

26 Muốn tìm hiểu sự thật trái đất thì tìm hiểu ở đâu

Trò hỏi:

Tôi được sinh ra bên đạo thiên chúa. Mà muốn tìm hiểu sự thật trên trái đất này từ hữu hình đến vô hình, thì phải tìm hiểu ở đâu?

Thầy trả lời:

Ở trên trái đất này có 8 loài sống chung, gồm:

1/ Loài Người

2/ Loài Thần

3/ Loài Thánh

4/ Loài Tiên

5/ Loài Ngạ quỷ

6/ Loài Súc sinh

7/ Loài Địa ngục

8/ Loài Thực vật.

Nên tìm nhiệm vụ của các loài ở trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt nam thì sẽ biết hết.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

26 Muốn tìm hiểu sự thật trái đất thì tìm hiểu ở đâu

Trò hỏi:

Tôi được sinh ra bên đạo thiên chúa. Mà muốn tìm hiểu sự thật trên trái đất này từ hữu hình đến vô hình, thì phải tìm hiểu ở đâu?

Thầy trả lời:

Ở trên trái đất này có 8 loài sống chung, gồm:

1/ loài Người

2/ loài Thần

3/ loài Thánh

4/ loài Tiên

5/ loài Ngạ quỷ

6/ loài Súc sinh

7/ loài Địa ngục

8/ loài Thực vật.

Nên tìm nhiệm vụ của các loài ở trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt nam thì sẽ biết hết.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam