Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Phật pháp hưng thịnh, suy tàn ảnh hưởng gì tới con người
Episode 2219th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:02

Share Episode

Shownotes

22 Phật pháp hưng thịnh, suy tàn ảnh hưởng gì tới con người

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Phật pháp mà hưng thịnh, cuộc đời sẽ tươi sáng; Phật pháp mà suy tàn, cuộc đời sẽ héo hắt theo”.

Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Phật pháp là gì?

- Ý 2: Phật pháp hưng thịnh là khi nào?

- Ý 3: Phật pháp suy tàn là khi nào?

- Ý 4: Phật pháp suy tàn hay hưng thịnh thì ảnh hưởng gì đến cuộc đời con người và ảnh hưởng đến cuộc đời của những ai?

Trả lời:

Ý 1: Phật pháp, là gì?

- Phật là vị toàn năng toàn giác, việc gì cũng biết, việc gì cũng làm được.

- Pháp là lời dạy của vị toàn năng toàn giác.

Câu hỏi 24 Ý 2: Phật pháp hưng thịnh là khi nào?

- Phật pháp hưng thịnh là khi nào thật sự Phật pháp được tự do phổ biến ra để cho toàn dân biết thì Phật pháp mới hưng thịnh được.

- Còn Phật pháp bị mấy vị thầy là đệ tử Phật cấm thì Phật pháp không hưng thịnh được.

Câu hỏi 24 Ý 3: Phật pháp suy tàn là khi nào?

- Phật pháp suy tàn là khi mấy ông thầy chùa có chức có quyền cấm triệt để, chửi Đức Phật dạy giải thoát là đạo Tà, lo lót người có quyền cấm nữa thì Phật pháp suy tàn. Khi đó, đạo Cô hồn thống trị trong tất cả các chùa. Do đó, chùa nào đem câu “tu để thành Phật” là bị đốt bỏ ngay; chùa nào lập ra làm phép, bắt ông Phật phải hiển linh thì mới cho hoạt động; chùa nào dạy tình dục thì là chùa Chánh tín.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

22 Phật pháp hưng thịnh, suy tàn ảnh hưởng gì tới con người

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Phật pháp mà hưng thịnh, cuộc đời sẽ tươi sáng; Phật pháp mà suy tàn, cuộc đời sẽ héo hắt theo”.

Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Phật pháp là gì?

+ Ý 2: Phật pháp hưng thịnh là khi nào?

+ Ý 3: Phật pháp suy tàn là khi nào?

+ Ý 4: Phật pháp suy tàn hay hưng thịnh thì ảnh hưởng gì đến cuộc đời con người và ảnh hưởng đến cuộc đời của những ai?

Trả lời:

Ý 1: Phật pháp, là gì?

+ Phật là vị toàn năng toàn giác, việc gì cũng biết, việc gì cũng làm được.

+ Pháp là lời dạy của vị toàn năng toàn giác.

Câu hỏi 24 Ý 2: Phật pháp hưng thịnh là khi nào?

+ Phật pháp hưng thịnh là khi nào thật sự Phật pháp được tự do phổ biến ra để cho toàn dân biết thì Phật pháp mới hưng thịnh được.

+ Còn Phật pháp bị mấy vị thầy là đệ tử Phật cấm thì Phật pháp không hưng thịnh được.

Câu hỏi 24 Ý 3: Phật pháp suy tàn là khi nào?

+ Phật pháp suy tàn là khi mấy ông thầy chùa có chức có quyền cấm triệt để, chửi Đức Phật dạy giải thoát là đạo Tà, lo lót người có quyền cấm nữa thì Phật pháp suy tàn. Khi đó, đạo Cô hồn thống trị trong tất cả các chùa. Do đó, chùa nào đem câu “tu để thành Phật” là bị đốt bỏ ngay; chùa nào lập ra làm phép, bắt ông Phật phải hiển linh thì mới cho hoạt động; chùa nào dạy tình dục thì là chùa Chánh tín.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam