Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Nói là thuộc Pháp trần hay thuộc bài đường về phật giới
Episode 4026th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:22

Share Episode

Shownotes

40 Nói là thuộc Pháp trần hay thuộc bài đường về phật giới

Trò hỏi:

Nói là thuộc pháp trần hay thuộc bài đường về Phật giới?

Thầy trả lời:

+ Giờ thế này: chữ pháp là tiếng nói, chữ trần là nhỏ nhất, là tiếng nói thật nhỏ mà mình thuộc bài “ đường về phật giới” rồi thì lúc nào nó từ ở trong cái trung ấm thân nó phát ra hết.

+ Khi mà nó phát ra rồi lúc anh đi ra thì mấy ông Thánh không rờ tới anh bởi vì biết mà mấy ông này thuộc về thứ thiệt, anh đi ra mà pháp trần không phát ra thì anh tối thui nó lại nó rờ anh, gọi là Thánh dụ anh đi theo họ.

+ Pháp trần phát ra để thân trung ấm nó đi qua khoảng 5 km thôi, 5 km là của thánh ngự nên thánh dụ mình đó, còn nó thấy sáng trưng thì nó cho đi luôn không xét.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

40 Nói là thuộc Pháp trần hay thuộc bài đường về phật giới

Trò hỏi:

Nói là thuộc pháp trần hay thuộc bài đường về Phật giới?

Thầy trả lời:

+ Giờ thế này: chữ pháp là tiếng nói, chữ trần là nhỏ nhất, là tiếng nói thật nhỏ mà mình thuộc bài “ đường về phật giới” rồi thì lúc nào nó từ ở trong cái trung ấm thân nó phát ra hết.

+ Khi mà nó phát ra rồi lúc anh đi ra thì mấy ông Thánh không rờ tới anh bởi vì biết mà mấy ông này thuộc về thứ thiệt, anh đi ra mà pháp trần không phát ra thì anh tối thui nó lại nó rờ anh, gọi là Thánh dụ anh đi theo họ.

+ Pháp trần phát ra để thân trung ấm nó đi qua khoảng 5 km thôi, 5 km là của thánh ngự nên thánh dụ mình đó, còn nó thấy sáng trưng thì nó cho đi luôn không xét.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam