Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao dẹp vọng tưởng là không đúng
Episode 2816th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:37

Share Episode

Shownotes

28 Tại sao dẹp vọng tưởng là không đúng

Trò hỏi:

Cái vọng tưởng của mình nó hiện ra. Mình dẹp nó đi, để cho nó được thanh tịnh. Nhưng thiền tông lại nói làm như vậy là không đúng. Tại sao lại không đúng, và làm sao thì mới đúng. Xin giải thích rõ?

Thầy trả lời:

Thưa chị! Người tu thiền tông phải hiểu cơ bản về thân và tánh người của mình như sau:

+ Thân là do tứ đại và điện từ âm dương duyên hợp mới có và tồn tại.

+ Vọng tưởng là do tưởng tượng của 16 thứ tánh của con người. Giống như nước biển, có gió thì nước biển phải động. Gió động, thì làm sao dẹp cái động của nước biển được? Nếu người nào đó dẹp nước biển không động, người này khôn hay dại?

Con người cũng vậy! Ai cũng có 16 thứ tánh người. Trong đó có tánh tưởng. Tánh tưởng này mình khởi, thì tánh tưởng phải động. Mình không khởi, thì tánh tưởng của mình không phát ra. Còn mình tưởng, thì tưởng phải phát ra. Tưởng phát ra, rồi mình dẹp nó. Vậy mình là người khôn hay mình là người ngu?

Mình muốn không tưởng, thì mình đừng có tưởng là phải. Chứ dẹp cái gì?

Câu này phải nói rõ thêm vấn đề tu của con người như sau:

Ở trái đất này là trái đất tự sanh ra nhân quả. Là nơi ngũ thú tạp cư: -Người- Thần- Thánh- Tiên và Ngạ quỷ.

+ Phật thì ở Phật giới. Tức là có Thế giới riêng của Phật. Không ở trái đất này. Phật muốn vào trái đất này, thì phải vào tầng bình lưu trái đất. Điện khải cho các Vị Thần- Thánh- Tiên tiếp rước và bảo vệ mới được. Nếu không có các Vị Thần- Thánh- Tiên thừa hành bảo vệ, thì loài Ngạ quỷ chọc ghẹo và quấy phá.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

28 Tại sao dẹp vọng tưởng là không đúng

Trò hỏi:

Cái vọng tưởng của mình nó hiện ra. Mình dẹp nó đi, để cho nó được thanh tịnh. Nhưng thiền tông lại nói làm như vậy là không đúng. Tại sao lại không đúng, và làm sao thì mới đúng. Xin giải thích rõ?

Thầy trả lời:

Thưa chị! Người tu thiền tông phải hiểu cơ bản về thân và tánh người của mình như sau:

+ Thân là do tứ đại và điện từ âm dương duyên hợp mới có và tồn tại.

+ Vọng tưởng là do tưởng tượng của 16 thứ tánh của con người. Giống như nước biển, có gió thì nước biển phải động. Gió động, thì làm sao dẹp cái động của nước biển được? Nếu người nào đó dẹp nước biển không động, người này khôn hay dại?

Con người cũng vậy! Ai cũng có 16 thứ tánh người. Trong đó có tánh tưởng. Tánh tưởng này mình khởi, thì tánh tưởng phải động. Mình không khởi, thì tánh tưởng của mình không phát ra. Còn mình tưởng, thì tưởng phải phát ra. Tưởng phát ra, rồi mình dẹp nó. Vậy mình là người khôn hay mình là người ngu?

Mình muốn không tưởng, thì mình đừng có tưởng là phải. Chứ dẹp cái gì?

Câu này phải nói rõ thêm vấn đề tu của con người như sau:

Ở trái đất này là trái đất tự sanh ra nhân quả. Là nơi ngũ thú tạp cư: -Người- Thần- Thánh- Tiên và Ngạ quỷ.

+ Phật thì ở Phật giới. Tức là có Thế giới riêng của Phật. Không ở trái đất này. Phật muốn vào trái đất này, thì phải vào tầng bình lưu trái đất. Điện khải cho các Vị Thần- Thánh- Tiên tiếp rước và bảo vệ mới được. Nếu không có các Vị Thần- Thánh- Tiên thừa hành bảo vệ, thì loài Ngạ quỷ chọc ghẹo và quấy phá.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam