Artwork for podcast RoZh.Lab
24: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ شناخت بسترـ ذهنیت ها
Episode 2422nd April 2021 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:22:43

Share Episode

Shownotes

مرحله ی شناخت بستر مرحله دوم فرایند نوآوری و مرحله ی اول بخش تحقیقات هست. در این مرحله ما موقعیت های مختلفی که پروژه ما در آن قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می دهیم. موقعیت رقبا٬شرکا و کل ذینفعان می سنجیم. آخرین مقاله های مرتبط به موضوع پروژه و پیشینه ی پژوهشی مربوط به آن را بررسی می کنیم . همه ی این بررسی ها به کمک متدهایی مربوط به این مرحله انجام می شود. ما ابتدا در این بخش درباره ی شناخت بستر و ذهنیت های مربوط به آن صحبت می کنیم و سه اپیزود بعدی را به معرفی متدهایی که از این مرحله برای شما انتخاب کردیم می پردازیم

Links