Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Khi tiếp xúc chúng sanh ở địa ngục ông Mục Kiền Liên có bị gì không
Episode 22nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:28

Share Episode

Shownotes

02 Khi tiếp xúc chúng sanh ở địa ngục ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì không

Câu hỏi:

Khi tiếp xúc với chúng sinh có tần số thấp ở địa ngục, ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì hay không?

Trả lời:

Đức Mục Kiền Liên là vị có thần thông. Khi tiếp xúc với chúng sinh ở địa ngục, không ảnh hưởng gì, giống như người ở thế gian mà có chức lớn vào thăm tù nhân ở trong nhà tù vậy. Không bị ảnh hưởng gì.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

02 Khi tiếp xúc chúng sanh ở địa ngục ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì không

Câu hỏi:

Khi tiếp xúc với chúng sinh có tần số thấp ở địa ngục, ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì hay không?

Trả lời:

Đức Mục Kiền Liên là vị có thần thông. Khi tiếp xúc với chúng sinh ở địa ngục, không ảnh hưởng gì, giống như người ở thế gian mà có chức lớn vào thăm tù nhân ở trong nhà tù vậy. Không bị ảnh hưởng gì.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube