Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Lời nguyền của Ma Vương, ma vương là ai
Episode 302nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:51

Share Episode

Shownotes

30 Lời nguyền của Ma Vương, Ma Vương là ai

Câu hỏi:

Lời nguyền của ma vương: “Này Ông Cồ Đàm! Nay ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông chết đi, đệ tử của Ông, mặc áo của Ông, nhưng đều làm theo lời của ta cả”

Xin hỏi Ma vương là ai? Đệ tử Phật mà làm theo lời của Ma vương là làm theo những gì?

Trả lời:

Ở trái đất này được phân định âm dương như sau:

1/ Các Vị Thần - Thánh - Tiên: Quản lý dương.

2/ Thánh chúa Thế giới: Quản lý âm. Vì vậy Ma vương là người có tánh tham vật chất ở trái đất này. Còn người đó là ai? Phải sử dụng trí tuệ thật sáng suốt để biết. Muốn biết chính xác, coi nơi ngũ thú tạp cư tự biết.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

30 Lời nguyền của Ma Vương, Ma Vương là ai

Câu hỏi:

Lời nguyền của ma vương: “Này Ông Cồ Đàm! Nay ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông chết đi, đệ tử của Ông, mặc áo của Ông, nhưng đều làm theo lời của ta cả”

Xin hỏi Ma vương là ai? Đệ tử Phật mà làm theo lời của Ma vương là làm theo những gì?

Trả lời:

Ở trái đất này được phân định âm dương như sau:

1/ Các Vị Thần - Thánh - Tiên: Quản lý dương.

2/ Thánh chúa Thế giới: Quản lý âm. Vì vậy Ma vương là người có tánh tham vật chất ở trái đất này. Còn người đó là ai? Phải sử dụng trí tuệ thật sáng suốt để biết. Muốn biết chính xác, coi nơi ngũ thú tạp cư tự biết.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam