Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao giáo hội không hòa hợp chùa Tân Diệu để dạy thiền tông
Episode 3726th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:08:33

Share Episode

Shownotes

37 Tại sao giáo hội không hòa hợp chùa Tân Diệu để dạy thiền tông

Trò hỏi:

Tại sao giáo hội không hòa hợp chùa Tân Diệu để dạy thiền tông?

Thầy trả lời:

+ Tu bây h là tu vật lý và tu vì tiền, Thiền Tông công bố ra thì các chùa còn chứa thùng tiền ( thùng công đức - phước đức) bị dẹp hết, vì vậy mà GIáo Hội không chấp nhận cho ra.

Giáo hội tổ chức tu là chứng đắc và vì tiền, Thiền tông: nói ra sự thật theo khoa học không chứng đắc - không vì tiền. Nên suy nghĩ của con là không cách nào xảy ra được, Giáo hội không bao giờ cho phép thiền tông này tồn tại.

Trò hỏi:

Thưa thầy vậy thì theo con nghĩ tất cả quần chúng ai cũng chỉ tin như ở miền bắc là tin các sư mà ở miền nam là tin các thầy, mà nếu các sư các thầy như vậy thì dẫn quần chúng chỉ có đi chỉ có hỏng, thôi thế thì làm sao vậy theo cái gì, thầy nghĩ xem đấy như vậy là nếu không còn chính pháp nữa vậy thì thôi mà tinh hoa của đạo Phật mà không sử dụng mà đi sử dụng cái bên ngoài mà ngày xưa ấy mà ngày xưa hồi con đi làm cái ông thầy cúng thì họ cứ bảo là ngoại đạo thế con chưa hiểu ngoại nó là cái gì đến khi biết thì à ngoại là ngoại tâm ngoài cái pháp ở tâm ra thì nó là đạo ngoài còn nếu mà nội tâm thì nó là đạo trong thì đạo Phật nhưng mà bây giờ tâm con đến với tánh rồi thì lại càng hay thế cho nên bây giờ con cảm thấy là nếu như cứ thế mà giáo hội mà không đưa cái này ra phổ biến mà không lấy cái giáo lý ra làm kim chỉ nam thì con vẫn thường thấy các sư giảng là mất Phật là mất tâm thế đã nói mất tâm rồi thì thôi chứ còn cái gì nữa đi đâu thì đi muốn va vào chỗ nào thì va đụng chổ nào thì đụng thì thôi chết chứ còn cái gì nữa thì đấy thì như vậy thật là nguy hiểm chứ không đơn giản mà cơ may hàng ngàn năm mới có một lần mà bây giờ phổ biến ra như chúng con nói vậy thì nói tuy trước đây chúng con học thầy cúng nhưng mà cũng biết chữ nho rồi các thứ nhưng mà bây giờ nghe đến cái này là nghe hiểu luôn và biết luôn mà thấy nó vào như ăn cơm vậy mà tại sao các sư lại suốt ngày cũng xem mà không đồng ý là tại sao các vị cũng xem được mạng thì cũng nghe chứ cho nên vô lý cái chỗ này nên con rất là thắc mắc cái chỗ này rất là thắc mắc đấy cho nên cảm thấy sợ lo sợ về sau này không biết rồi quần chúng đi đến đâu cho nên là hiện nay như ở nước ta hiện nay đạo nào nó vào nó cứ hay một cái là theo có những cái tôn giáo xem trên mạng mặc quần áo trắng rồi là cắm đầu xuống chổng mông lên trời rồi là hô hô rồi không biết nó ra làm sao, đấy là vì họ không biết gì họ thấy có lý là họ đi thôi nhưng mà đây đạo Phật khoa học thiền tông này là rất là có lý và rất là khoa học và nói ra là rất thực tế mà không tin nữa vậy thì tin cái gì đấy cho nên hôm nay con thắc mắc như vậy mà thôi thầy cũng giải đáp như thế thì có lẽ cũng không nói hơn được nữa.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

37 Tại sao giáo hội không hòa hợp chùa Tân Diệu để dạy thiền tông

Trò hỏi:

Tại sao giáo hội không hòa hợp chùa Tân Diệu để dạy thiền tông?

Thầy trả lời:

+ Tu bây h là tu vật lý và tu vì tiền, Thiền Tông công bố ra thì các chùa còn chứa thùng tiền ( thùng công đức - phước đức) bị dẹp hết, vì vậy mà GIáo Hội không chấp nhận cho ra.

Giáo hội tổ chức tu là chứng đắc và vì tiền, Thiền tông: nói ra sự thật theo khoa học không chứng đắc - không vì tiền. Nên suy nghĩ của con là không cách nào xảy ra được, Giáo hội không bao giờ cho phép thiền tông này tồn tại.

Trò hỏi:

Thưa thầy vậy thì theo con nghĩ tất cả quần chúng ai cũng chỉ tin như ở miền bắc là tin các sư mà ở miền nam là tin các thầy, mà nếu các sư các thầy như vậy thì dẫn quần chúng chỉ có đi chỉ có hỏng, thôi thế thì làm sao vậy theo cái gì, thầy nghĩ xem đấy như vậy là nếu không còn chính pháp nữa vậy thì thôi mà tinh hoa của đạo Phật mà không sử dụng mà đi sử dụng cái bên ngoài mà ngày xưa ấy mà ngày xưa hồi con đi làm cái ông thầy cúng thì họ cứ bảo là ngoại đạo thế con chưa hiểu ngoại nó là cái gì đến khi biết thì à ngoại là ngoại tâm ngoài cái pháp ở tâm ra thì nó là đạo ngoài còn nếu mà nội tâm thì nó là đạo trong thì đạo Phật nhưng mà bây giờ tâm con đến với tánh rồi thì lại càng hay thế cho nên bây giờ con cảm thấy là nếu như cứ thế mà giáo hội mà không đưa cái này ra phổ biến mà không lấy cái giáo lý ra làm kim chỉ nam thì con vẫn thường thấy các sư giảng là mất Phật là mất tâm thế đã nói mất tâm rồi thì thôi chứ còn cái gì nữa đi đâu thì đi muốn va vào chỗ nào thì va đụng chổ nào thì đụng thì thôi chết chứ còn cái gì nữa thì đấy thì như vậy thật là nguy hiểm chứ không đơn giản mà cơ may hàng ngàn năm mới có một lần mà bây giờ phổ biến ra như chúng con nói vậy thì nói tuy trước đây chúng con học thầy cúng nhưng mà cũng biết chữ nho rồi các thứ nhưng mà bây giờ nghe đến cái này là nghe hiểu luôn và biết luôn mà thấy nó vào như ăn cơm vậy mà tại sao các sư lại suốt ngày cũng xem mà không đồng ý là tại sao các vị cũng xem được mạng thì cũng nghe chứ cho nên vô lý cái chỗ này nên con rất là thắc mắc cái chỗ này rất là thắc mắc đấy cho nên cảm thấy sợ lo sợ về sau này không biết rồi quần chúng đi đến đâu cho nên là hiện nay như ở nước ta hiện nay đạo nào nó vào nó cứ hay một cái là theo có những cái tôn giáo xem trên mạng mặc quần áo trắng rồi là cắm đầu xuống chổng mông lên trời rồi là hô hô rồi không biết nó ra làm sao, đấy là vì họ không biết gì họ thấy có lý là họ đi thôi nhưng mà đây đạo Phật khoa học thiền tông này là rất là có lý và rất là khoa học và nói ra là rất thực tế mà không tin nữa vậy thì tin cái gì đấy cho nên hôm nay con thắc mắc như vậy mà thôi thầy cũng giải đáp như thế thì có lẽ cũng không nói hơn được nữa.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam