Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tục lệ bó thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không
Episode 3626th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:06:00

Share Episode

Shownotes

36 Tục lệ bó thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không

Trò hỏi:

Tục lệ buộc thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không?

Thầy trả lời:

+ Trung ấm thân không phải ra chổ đó nên không sao cả, nhưng không nên buộc chặt người ta như vậy, lỡ họ còn sống thì trong suy nghĩ họ sinh ra cái sân hận thì khi thân trung ấm xuất ra họ sẽ tái sanh những con đường xấu. Làm như vậy gọi là bức tử người ta đó.

Trong y học ở bệnh viện cũng để người chết qua 8h mới cho khâm liệm.

Trò hỏi:

Ở địa phương xưa nay làm như thế chỉ có tịnh độ giữ sau 8 tiếng còn tất cả là chưa đến 15 phút là đã buộc thật chặt rồi?

Thầy trả lời:

Bây giờ là thời đại văn minh và thiền tông ra đời con người chúng ta nên theo khoa học mà là thì không bị sai.

Trong y học là kểm tra rất kỹ, người chết là đưa ống nghe ép mạnh vào coi tim còn nhúc nhích nhẹ hay không, còn lại phải banh con mắt ra xem nếu mà trắng bóc hêt thì đúng còn có màu là chưa quyết định đưa vào nhà xác.

Dần dần cái Thiền tông nó ra đời ai cũng biết hết rồi người ta sẽ áp dụng theo vì Thiền tông nó là khoa học mà chứ không phải mà nói chuyện mơ hồ.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

36 Tục lệ bó thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không

Trò hỏi:

Tục lệ buộc thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không?

Thầy trả lời:

+ Trung ấm thân không phải ra chổ đó nên không sao cả, nhưng không nên buộc chặt người ta như vậy, lỡ họ còn sống thì trong suy nghĩ họ sinh ra cái sân hận thì khi thân trung ấm xuất ra họ sẽ tái sanh những con đường xấu. Làm như vậy gọi là bức tử người ta đó.

Trong y học ở bệnh viện cũng để người chết qua 8h mới cho khâm liệm.

Trò hỏi:

Ở địa phương xưa nay làm như thế chỉ có tịnh độ giữ sau 8 tiếng còn tất cả là chưa đến 15 phút là đã buộc thật chặt rồi?

Thầy trả lời:

Bây giờ là thời đại văn minh và thiền tông ra đời con người chúng ta nên theo khoa học mà là thì không bị sai.

Trong y học là kểm tra rất kỹ, người chết là đưa ống nghe ép mạnh vào coi tim còn nhúc nhích nhẹ hay không, còn lại phải banh con mắt ra xem nếu mà trắng bóc hêt thì đúng còn có màu là chưa quyết định đưa vào nhà xác.

Dần dần cái Thiền tông nó ra đời ai cũng biết hết rồi người ta sẽ áp dụng theo vì Thiền tông nó là khoa học mà chứ không phải mà nói chuyện mơ hồ.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam