Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Trên thế giới này đạo nào lớn nhất? Tại sao Đạo phật không bằng các tôn giáo khác?
Episode 2826th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:04:50

Share Episode

Shownotes

28/ Trên thế giới này đạo nào lớn nhất? Đạo phật không bằng các tôn giáo khác? Lý do gì đạo phật không phát triển bằng các tôn giáo khác? Muốn cho đạo phật phát triển mạnh thì phải làm sao?? Đạo nào quyết định sinh tồn trái đất này? Lý do gì đạo thánh được nhiều người theo nhất

Trò hỏi:

Trên thế giới này đạo nào là lớn nhất?

Thầy trả lời:

Trên thế giới này đạo lớn nhất là Đạo Thánh, không có đạo nào qua được Đạo Thánh, bây giờ anh đi tìm tất cả chổ nào cũng hiển linh (chữ thánh nói chung là hiển linh ) có chỗ nào mà không hiển linh, chỗ nào cũng hiển linh vì vậy Đạo Thánh gọi là lớn nhất.

Trò hỏi:

Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất sao không bằng các tôn giáo khác?

Thầy trả lời:

Đạo Phật đúng là tôn giáo lớn nhất nhưng mà không bằng tôn giáo khác là: tại vì nó không có giáo lý.

Nhiều người theo vô Đạo Phật không có giáo lý nên nó bỏ đi qua cái đạo khác, đạo nào có giáo lý người ta theo cái đạo đó, đạo Phật nó thiếu cái giáo lý thành ra người ta không theo, vì thế đạo Phật nó không bằng các đạo khác là vậy.

Trò hỏi:

Lý do gì đạo Phật không phát triển mạnh bằng các tôn giáo khác trong khi đạo Phật là rất khoa học?

Thầy trả lời:

- Đạo Phật không phát triển bằng tôn giáo khác là: bởi vì đạo Phật thiếu chiến lược phổ biến đạo Phật ra.

+ Nguyên tắc chiến lược để cho cái Đạo Phât nó mạnh, thì người mà đi phổ biến phải có cái tư cách, anh nắm được quyển giáo lý anh mới phổ biến người ta được, đưa cái giáo lý đi trước thì mới thu phục được những người theo đạo này, thì cái đạo Phật nó mới mạnh.

còn hiện nay anh không có hiểu được cái giáo lý thì đi ra nói trật, có nhiều khi có 10 ông thầy nói không giống nhau, thành ra Phật tử người ta ghét nên không tới nữa, vì thế mà nó không bằng cái đạo khác là vậy.

Trò hỏi:

muốn cho đạo Phật phát triển mạnh thì phải làm sao?

Thầy trả lời:

Muốn cho đạo Phật phát triển mạnh dễ ợt, dễ như ăn cơm, in giáo lý phát ra, vì trong đạo Phật nó có cái đặt biệt là nó có cái giáo lý rất hay mà tại vì Ổng không chịu Ổng yếm lại,mấy ông thầy Ổng yếm lại, chứ đạo Phật mà bụng cái giáo lý ra tui bảo đầm trên thế giới không có cái đạo nào bằng cái đạo Phật, nó không bằng là tại vì Ổng ém cái giáo lý lại Ổng không cho ra.

Trò hỏi:

Trái đất này đạo nào quyết định sinh tồn trái đất này?

Thầy trả lời:

Đạo quyết định sinh tồn trái đất này là: Đạo Thánh, muốn trái đất này tươi tốt cũng Thánh mà muốn hủy diệt trái đất cũng là Thánh, hoàn toàn không có đạo thứ 2, đạo thánh giải quyết tất cả những gì sinh tồn của trái đất này.

Trò hỏi:

Lý do gì đạo thánh được nhiều người ưa chuộng nhất?

Thầy trả lời:

Con người ta ở thế gian này người ta sống bằng cái TƯỞNG, vì Đạo Thánh đáp ứng được cái Tưởng cho người ta, vì thế mà Đạo Thánh người ta theo nhiều nhất.

Con người ta có cái Tưởng, mà anh tưởng cái gì Đạo Thánh thỏa mãn cho anh cái đó vì thế mà đạo thánh là số 1 ở trên trái đất này.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

28/ Trên thế giới này đạo nào lớn nhất? Đạo phật không bằng các tôn giáo khác? Lý do gì đạo phật không phát triển bằng các tôn giáo khác? Muốn cho đạo phật phát triển mạnh thì phải làm sao?? Đạo nào quyết định sinh tồn trái đất này? Lý do gì đạo thánh được nhiều người theo nhất

Trò hỏi:

Trên thế giới này đạo nào là lớn nhất?

Thầy trả lời:

Trên thế giới này đạo lớn nhất là Đạo Thánh, không có đạo nào qua được Đạo Thánh, bây giờ anh đi tìm tất cả chổ nào cũng hiển linh (chữ thánh nói chung là hiển linh ) có chỗ nào mà không hiển linh, chỗ nào cũng hiển linh vì vậy Đạo Thánh gọi là lớn nhất.

Trò hỏi:

Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất sao không bằng các tôn giáo khác?

Thầy trả lời:

Đạo Phật đúng là tôn giáo lớn nhất nhưng mà không bằng tôn giáo khác là: tại vì nó không có giáo lý.

Nhiều người theo vô Đạo Phật không có giáo lý nên nó bỏ đi qua cái đạo khác, đạo nào có giáo lý người ta theo cái đạo đó, đạo Phật nó thiếu cái giáo lý thành ra người ta không theo, vì thế đạo Phật nó không bằng các đạo khác là vậy.

Trò hỏi:

Lý do gì đạo Phật không phát triển mạnh bằng các tôn giáo khác trong khi đạo Phật là rất khoa học?

Thầy trả lời:

- Đạo Phật không phát triển bằng tôn giáo khác là: bởi vì đạo Phật thiếu chiến lược phổ biến đạo Phật ra.

+ Nguyên tắc chiến lược để cho cái Đạo Phât nó mạnh, thì người mà đi phổ biến phải có cái tư cách, anh nắm được quyển giáo lý anh mới phổ biến người ta được, đưa cái giáo lý đi trước thì mới thu phục được những người theo đạo này, thì cái đạo Phật nó mới mạnh.

còn hiện nay anh không có hiểu được cái giáo lý thì đi ra nói trật, có nhiều khi có 10 ông thầy nói không giống nhau, thành ra Phật tử người ta ghét nên không tới nữa, vì thế mà nó không bằng cái đạo khác là vậy.

Trò hỏi:

muốn cho đạo Phật phát triển mạnh thì phải làm sao?

Thầy trả lời:

Muốn cho đạo Phật phát triển mạnh dễ ợt, dễ như ăn cơm, in giáo lý phát ra, vì trong đạo Phật nó có cái đặt biệt là nó có cái giáo lý rất hay mà tại vì Ổng không chịu Ổng yếm lại,mấy ông thầy Ổng yếm lại, chứ đạo Phật mà bụng cái giáo lý ra tui bảo đầm trên thế giới không có cái đạo nào bằng cái đạo Phật, nó không bằng là tại vì Ổng ém cái giáo lý lại Ổng không cho ra.

Trò hỏi:

Trái đất này đạo nào quyết định sinh tồn trái đất này?

Thầy trả lời:

Đạo quyết định sinh tồn trái đất này là: Đạo Thánh, muốn trái đất này tươi tốt cũng Thánh mà muốn hủy diệt trái đất cũng là Thánh, hoàn toàn không có đạo thứ 2, đạo thánh giải quyết tất cả những gì sinh tồn của trái đất này.

Trò hỏi:

Lý do gì đạo thánh được nhiều người ưa chuộng nhất?

Thầy trả lời:

Con người ta ở thế gian này người ta sống bằng cái TƯỞNG, vì Đạo Thánh đáp ứng được cái Tưởng cho người ta, vì thế mà Đạo Thánh người ta theo nhiều nhất.

Con người ta có cái Tưởng, mà anh tưởng cái gì Đạo Thánh thỏa mãn cho anh cái đó vì thế mà đạo thánh là số 1 ở trên trái đất này.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam