Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Hay cáu gắt tranh cãi trong cuộc sống gia đình, có ảnh hưởng tu giải thoát không
Episode 3123rd September 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:00

Share Episode

Shownotes

31 Hay tranh cãi cáu gắt, có ảnh hưởng tu giải thoát không

Trò hỏi:

Trong cuộc sống gia đình có nhiều nóng giận và tranh cãi với nhau. Như vậy có ảnh hưởng gì đến con đường tu giải thoát hay không?

Thầy trả lời

Này không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ, giải thoát là mình hiểu tất cả những cái này, mình buông tất cả chuyện của thế gian đi. Còn sống thì làm bình thường, nhưng mà chuyện gì nó xảy ra thì buông, đừng có dính tới nó. Mình tập được như vậy, thì mình được về an toàn. Mình về được hay không là do ông Thần quản lý mình đó. Mình làm gì thì ông Thần quản lý, đủ tư cách ông cho về, còn không đủ, ông không gửi lên cái Ban Tiễn Về Phật Giới thì làm sao mình về được. 

Đó, mình phải hiểu cho kĩ mà làm, học Thiền Tông là buông hết tất cả chuyện thế gian mà. Nhưng mà không phải buông là mình bỏ hết đâu. Ví dụ mình làm cái nghề gì thì mình theo cái nghề đó thôi. Đừng đi theo thứ nhất là mấy cái người nói này nói kia, người ta nói để người ta dụ mình đó. Bây giờ người nào kêu bằng “Hiểu giải thoát dạy giải thoát” nói mình nghe. Còn không hiểu giải thoát thì thôi, nói mình đừng có nghe. Nói nghe mất công lắm, ông nói 10 năm nay tôi không học được ông chữ nào hết. Thấy sao. Ông giỏi ông ngồi lên bàn ông nói: “Tôi cho hỏi tự do đó” thì ông đó mới là giỏi. Còn giảng sư đi ngồi ra khoe người ta giỏi đó, mà không để cái bảng cho hỏi tự do thì thôi. Ông đó kêu là vì danh thôi, hám danh thôi chứ làm cái gì.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27