Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao tu để an cái tưởng mà lại tạo nhân quả
Episode 432nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:53

Share Episode

Shownotes

43 Tại sao tu để an cái tưởng mà lại tạo nhân quả

Câu hỏi:

Thưa, con người tìm đến đạo là để an cái tưởng, nhưng khi tu thì lại tạo nhân quả, sao lại như vậy?

Trả lời:

Hãy nghe kệ của Đức Phật dạy: 

Người ai cũng có tánh tham

     Không tu thì tham, theo cái tánh người

Tu Phật mà thân quá lười 

     Vào chùa gõ mõ, để người cúng ăn. 

Người cúng thì ta cứ ăn

     Nhân quả kệ nó, ta ăn sướng mồm 

Khi bị nhân quả ta khom

     Cúi xin Thánh Chúa, làm con của ngài.

Nhân quả thấy vậy thôi ngay 

     Vì ta đã được Thánh ngài giúp ta

Tiền vàng là của chúng ta 

    Tu mà nhiều bạc, mới là thầy tu.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

43 Tại sao tu để an cái tưởng mà lại tạo nhân quả

Câu hỏi:

Thưa, con người tìm đến đạo là để an cái tưởng, nhưng khi tu thì lại tạo nhân quả, sao lại như vậy?

Trả lời:

Hãy nghe kệ của Đức Phật dạy:

Người ai cũng có tánh tham

Không tu thì tham, theo cái tánh người

Tu Phật mà thân quá lười

Vào chùa gõ mõ, để người cúng ăn.

Người cúng thì ta cứ ăn

Nhân quả kệ nó, ta ăn sướng mồm

Khi bị nhân quả ta khom

Cúi xin Thánh Chúa, làm con của ngài.

Nhân quả thấy vậy thôi ngay

Vì ta đã được Thánh ngài giúp ta

Tiền vàng là của chúng ta

Tu mà nhiều bạc, mới là thầy tu.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam