Artwork for podcast ETV Podcast
Lùi một bước để tiến hai bước: Quân tử chờ thời mà hành động
4th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:11:44

Share Episode

Shownotes

Biết lùi một bước để tiến hai bước là một cảnh giới, một mỹ đức, một thái độ sinh tồn, một bản lĩnh trong ứng xử, càng là đại trí tuệ của nhân sinh.