Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thiền định thanh tịnh có kết nối phàm với thánh
Episode 3419th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:50

Share Episode

Shownotes

34 Thiền định thanh tịnh có kết nối phàm với thánh

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Mọi cách tu khác, chỉ là hỗ trợ, để cuối cùng làm sao đắc được thiền định, làm thanh tịnh nội tâm. Vọng tưởng không khởi, nối phàm với Thánh mở ra một chân trời Vi Diệu mới.

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thanh tịnh là gì? Có mấy loại thanh tịnh?

Ý 2: Muốn làm cho tâm được Thanh Tịnh thì làm sao?

Ý 3: Tâm thanh tịnh rồi, nối được phàm với Thánh rồi, thì thế nào?

Ý 4: Chân trời Vi Diệu mới là gì? Nằm ở đâu?

Trả lời:

Ý 1: Thanh tịnh là tánh tưởng của con người, người tu không khởi gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh này có hai loại:

Loại 1: Thanh tịnh do người tu dụng công, không cho tánh tưởng của mình khởi lên. Gọi là thanh tịnh tạm bợ.

Loại 2: Thanh tịnh tự nhiên là Tánh Phật của mỗi người. Gọi là thanh tịnh tự nhiên, vĩnh trường.

Ý 2: Muốn làm cho tâm được thanh tịnh thì cho trái tim mình không còn co giãn nữa, là nó thanh tịnh. 

Ý 3: Tâm thanh tịnh rồi, nối lại được phàm với Thánh rồi, thì phải như sau:

  1. Nối với phàm thì chui vào tử cung của mẹ. Mẹ sinh ra, lớn lên nói tầm bậy tầm bạ, không đúng vào đâu, ham đủ thứ. Thành phàm phu liền.
  2. Nối với Thánh thì vào Thập loại Thánh sống. Thành Thánh liền.

Ý 4: Chân trời Vi Diệu mới nằm ở Bắc Trái Đất. Muốn thấy qua nước Nga. Đêm nào cũng thấy nhiều màu sắc của điện từ âm dương phát ra.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

34 Thiền định thanh tịnh có kết nối phàm với thánh

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Mọi cách tu khác, chỉ là hỗ trợ, để cuối cùng làm sao đắc được thiền định, làm thanh tịnh nội tâm. Vọng tưởng không khởi, nối phàm với Thánh mở ra một chân trời Vi Diệu mới.

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thanh tịnh là gì? Có mấy loại thanh tịnh?

Ý 2: Muốn làm cho tâm được Thanh Tịnh thì làm sao?

Ý 3: Tâm thanh tịnh rồi, nối được phàm với Thánh rồi, thì thế nào?

Ý 4: Chân trời Vi Diệu mới là gì? Nằm ở đâu?

Trả lời:

Ý 1: Thanh tịnh là tánh tưởng của con người, người tu không khởi gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh này có hai loại:

Loại 1: Thanh tịnh do người tu dụng công, không cho tánh tưởng của mình khởi lên. Gọi là thanh tịnh tạm bợ.

Loại 2: Thanh tịnh tự nhiên là Tánh Phật của mỗi người. Gọi là thanh tịnh tự nhiên, vĩnh trường.

Ý 2: Muốn làm cho tâm được thanh tịnh thì cho trái tim mình không còn co giãn nữa, là nó thanh tịnh.

Ý 3: Tâm thanh tịnh rồi, nối lại được phàm với Thánh rồi, thì phải như sau:

Nối với phàm thì chui vào tử cung của mẹ. Mẹ sinh ra, lớn lên nói tầm bậy tầm bạ, không đúng vào đâu, ham đủ thứ. Thành phàm phu liền.

Nối với Thánh thì vào Thập loại Thánh sống. Thành Thánh liền.

Ý 4: Chân trời Vi Diệu mới nằm ở Bắc Trái Đất. Muốn thấy qua nước Nga. Đêm nào cũng thấy nhiều màu sắc của điện từ âm dương phát ra.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube