Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Sau khi công bố thiền tông thì chùa Tân Diệu còn nhiệm vụ gì
Episode 4316th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:58

Share Episode

Shownotes

43 Sau khi công bố thiền tông thì chùa Tân Diệu còn nhiệm vụ gì

Trò hỏi:

Cảm ơn những vị có nhiệm vụ giữ gìn chùa Thiền Tông Tân Diệu để đến đời Mạt pháp, Thiền Tông cho công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Vậy bây giờ Thiền Tông đã công bố ra rồi thì các vị này và ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu còn nhiệm vụ gì nữa không? Nếu hết nhiệm vụ thì giờ phải làm sao mới đúng như mong muốn của Đức Phật lập đạo?

Thầy trả lời:

Khi Thiền Tông được trình bày ra đầy đủ. Nếu được Nhà nước cho lập ra” Đạo Phật Khoa Học Vật Lý thiền Tông Việt Nam”.

Ban Quản trị chùa có 2 nhiệm vụ:

Một là: hành lễ truyền Bí mật Thiền cho người đạt được. Cũng như cấp giấy Chứng nhận cho người Giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông.

Hai là: Giải đáp Thiền tông.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

43 Sau khi công bố thiền tông thì chùa Tân Diệu còn nhiệm vụ gì

Trò hỏi:

Cảm ơn những vị có nhiệm vụ giữ gìn chùa Thiền Tông Tân Diệu để đến đời Mạt pháp, Thiền Tông cho công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Vậy bây giờ Thiền Tông đã công bố ra rồi thì ác vị này và ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu còn nhiệm vụ gì nữa không? Nếu hết nhiệm vụ thì giờ phải làm sao mới đúng như mong muốn của Đức Phật lập đạo?

Thầy trả lời:

Khi Thiền Tông được trình bày ra đầy đủ. Nếu được Nhà nước cho lập ra” Đạo Phật Khoa Học Vật Lý thiền Tông Việt Nam”.

Ban Quản trị chùa có 2 nhiệm vụ:

Một là: hành lễ truyền Bí mật Thiền cho người đạt được. Cũng như cấp giấy Chứng nhận cho người Giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông.

Hai là: Giải đáp Thiền tông.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam