Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Kết nối với dân tộc thì kết nối trời đất đúng không, tứ ân trong đạo Phật
Episode 3219th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:11

Share Episode

Shownotes

32 Kết nối với dân tộc thì kết nối trời đất đúng không, tứ ân trong đạo Phật

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói; “Cách thứ 5 để kết nối giữa Trời và Đất là kết nối đạo Pháp với dân tộc. Vì có nhiều Đạo không có kết nối với dân tộc, chỉ có đạo Phật mà thôi. Thông qua pháp tứ trọng ân, trong đó phải biết ơn các vị lãnh đạo.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thầy Thích Chân Quang nói như vậy là có xem thường các Đạo pháp đang được lưu hành ở Việt Nam và trên thế giới không?

Ý 3: Xin nói rõ về Pháp Tứ Ân trong đạo Phật?

Ý 4: Về Pháp Tứ Ân mà thầy Chân Quang chỉ biết ơn các vị lãnh đạo. Thì thầy là con người như thế nào?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không? 

+ Giảng tầm bậy tầm bạ mà đúng cái gì.

Ý 2: Thầy Thích Chân Quang nói như vậy là có xem thường các Đạo khác đang được lưu hành ở Việt Nam và trên thế giới không?

+ Thôi không hiểu Đạo Phật mà giảng như vậy là mích lòng các Đạo khác đó.

Ý 3: Xin nói rõ về Pháp Tứ Ân trong Đạo Phật?

Tứ Ân trong Đạo Phật như sau:

+ Ân thứ nhất là ân Tổ Quốc. Vì nhờ có Tổ Quốc chúng ta mới có nơi cất nhà, có nơi ngủ nghỉ, có nơi sinh hoạt, có nơi mưu cầu hạnh phúc.

+ Ân thứ hai là ân cha mẹ, ông bà tổ tiên. Vì có cha mẹ ông bà tổ tiên mới có chúng ta.

+ Ân thứ ba là ân Thầy, là người dạy chữ cho chúng ta. Ân Phật, là vị dạy Đạo cho chúng ta.

+ Ân thứ tư là bà con cô bác, anh chị lối xóm giúp đỡ cho chúng ta v.v…

Ý 4: Về Pháp Tứ Ân mà thầy Chân Quang chỉ biết ơn các vị lãnh đạo thì thầy là con người như thế nào?

+ Thầy này không biết tổ chức của loài người nên mới nói như vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

32 Kết nối với dân tộc thì kết nối trời đất đúng không, tứ ân trong đạo Phật

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói; “Cách thứ 5 để kết nối giữa Trời và Đất là kết nối đạo Pháp với dân tộc. Vì có nhiều Đạo không có kết nối với dân tộc, chỉ có đạo Phật mà thôi. Thông qua pháp tứ trọng ân, trong đó phải biết ơn các vị lãnh đạo.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thầy Thích Chân Quang nói như vậy là có xem thường các Đạo pháp đang được lưu hành ở Việt Nam và trên thế giới không?

Ý 3: Xin nói rõ về Pháp Tứ n trong đạo Phật?

Ý 4: Về Pháp Tứ n mà thầy Chân Quang chỉ biết ơn các vị lãnh đạo. Thì thầy là con người như thế nào?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

+ Giảng tầm bậy tầm bạ mà đúng cái gì.

Ý 2: Thầy Thích Chân Quang nói như vậy là có xem thường các Đạo khác đang được lưu hành ở Việt Nam và trên thế giới không?

+ Thôi không hiểu Đạo Phật mà giảng như vậy là mích lòng các Đạo khác đó.

Ý 3: Xin nói rõ về Pháp Tứ n trong Đạo Phật?

Tứ n trong Đạo Phật như sau:

+ n thứ nhất là ân Tổ Quốc. Vì nhờ có Tổ Quốc chúng ta mới có nơi cất nhà, có nơi ngủ nghỉ, có nơi sinh hoạt, có nơi mưu cầu hạnh phúc.

+ n thứ hai là ân cha mẹ, ông bà tổ tiên. Vì có cha mẹ ông bà tổ tiên mới có chúng ta.

+ n thứ ba là ân Thầy, là người dạy chữ cho chúng ta. n Phật, là vị dạy Đạo cho chúng ta.

+ n thứ tư là bà con cô bác, anh chị lối xóm giúp đỡ cho chúng ta v.v…

Ý 4: Về Pháp Tứ n mà thầy Chân Quang chỉ biết ơn các vị lãnh đạo thì thầy là con người như thế nào?

+ Thầy này không biết tổ chức của loài người nên mới nói như vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam