Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Xã hội chủ nghĩa có liên quan gì tới thiền tông không
Episode 513rd July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:53

Share Episode

Shownotes

51 Xã hội chủ nghĩa có liên quan gì tới Thiền tông không

Trò hỏi:

Mọi vật sống trong tam giới đều phải theo quy luật nhân quả luân hồi.

Nhà triết học Mác - Lê Nin có nói: “Vật chất trong tự nhiên không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”.

Vậy 2 cái quy luật này thì có liên hệ gì với pháp môn Thiền tông hay không?

Thầy trả lời:

Bây giờ, nói đúng ra, khoa học vật lý với cái xã hội chủ nghĩa giống nhau chứ không khác nhau chỗ nào hết đó. Y chang. Nhưng mà nó có khác 1 chút xíu. Xã hội chủ nghĩa không giải thích được cái cõi âm. Thiền tông nó giải thích được cái cõi âm. Nó chỉ sai biệt có 1 chút xíu này thôi. Trên trái đất này, xã hội chủ nghĩa hoàn toàn là nói rất đúng. Còn cái Thiền tông nói 2 mặt luôn: Mặt nổi và mặt chìm. Còn xã hội chủ nghĩa nói về mặt nổi thôi, mặt chìm không khám phá ra được.

Nhưng nếu xã hội chủ nghĩa hiểu được cái ruột, áp dụng được, là số 1 đó. Bởi thiền tông nó bổ túc kiến thức cho con người khoa học mà. Xã hội chủ nghĩa gọi là kiến thức khoa học. Thiền tông nó dạy cõi vô hình để bổ túc kiến thức khoa học về vô hình. Vì thế, người ta vẫn đốt nhang tôn kính người đã khuất, người ta không có bỏ cái này. Mình phải hiểu cái cơ bản vậy.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

51 Xã hội chủ nghĩa có liên quan gì tới Thiền tông không

Trò hỏi:

Mọi vật sống trong tam giới đều phải theo quy luật nhân quả luân hồi.

Nhà triết học Mác - Lê Nin có nói: “Vật chất trong tự nhiên không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”.

Vậy 2 cái quy luật này thì có liên hệ gì với pháp môn Thiền tông hay không?

Thầy trả lời:

Bây giờ, nói đúng ra, khoa học vật lý với cái xã hội chủ nghĩa giống nhau chứ không khác nhau chỗ nào hết đó. Y chang. Nhưng mà nó có khác 1 chút xíu. Xã hội chủ nghĩa không giải thích được cái cõi âm. Thiền tông nó giải thích được cái cõi âm. Nó chỉ sai biệt có 1 chút xíu này thôi. Trên trái đất này, xã hội chủ nghĩa hoàn toàn là nói rất đúng. Còn cái Thiền tông nói 2 mặt luôn: Mặt nổi và mặt chìm. Còn xã hội chủ nghĩa nói về mặt nổi thôi, mặt chìm không khám phá ra được.

Nhưng nếu xã hội chủ nghĩa hiểu được cái ruột, áp dụng được, là số 1 đó. Bởi thiền tông nó bổ túc kiến thức cho con người khoa học mà. Xã hội chủ nghĩa gọi là kiến thức khoa học. Thiền tông nó dạy cõi vô hình để bổ túc kiến thức khoa học về vô hình. Vì thế, người ta vẫn đốt nhang tôn kính người đã khuất, người ta không có bỏ cái này. Mình phải hiểu cái cơ bản vậy.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam