Artwork for podcast מכון ארגמן - תוכנית ירושלים
המורשת הרפובליקנית: מסורת מחשבה מדינית | 1# | Liberty!
Episode 126th April 2021 • מכון ארגמן - תוכנית ירושלים • tikvah fund
00:00:00 01:45:41

Shownotes

על אידיאל הממשל העצמי ושורשי החירות האזרחית במערב

מהי חירות אזרחית ואיך התבטאה השאיפה לחירות לפני העידן הליברלי?

המורשת הרפובליקנית נטעה במערב את אהבת החירות הפוליטית ואת הסלידה מעריצות חיצונית ופנימית

חירות נעוצה באמונה שבני אדם יכולים למשול על עצמם בתבונה ולרסן את עצמם ללא צורך בתכתיב חיצוני רודני.

החירות מוגנת באמצעות צבא אזרחים וממשל מרוסן באמצעים חוקתיים.

Follow

Links