Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao kim thân Phật đều đặn đưa tánh Phật vào tam giới
Episode 282nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:17

Share Episode

Shownotes

28 Tại sao Kim thân Phật đều đặn đưa tánh Phật vào tam giới

Câu hỏi:

Số lượng tánh Phật được giải thoát thì vô cùng ít ỏi so với số còn đi luân hồi hoặc làm vi khuẩn. Biết rõ như thế nhưng Chư Phật vẫn đều đặn đưa các tánh Phật vào Tam giới. Tại sao Chư Phật phải làm như vậy?

Trả lời:

Chuyện này Kim thân Phật nào cũng nói cho các tánh Phật nghe, nhưng không tánh Phật nào tin. Xin trích 1 đoạn tánh Phật nói với Kim thân Phật cho nghe:

“Tánh Phật hỏi Kim thân Phật: Thân người cấu tạo bằng gì?

Kim thân Phật trả lời: Thân người cấu tạo bằng từ đại, là: Đất - Nước - Gió - Lửa

Tánh Phật hỏi Kim thân Phật: Tánh người cấu tạo bằng gì?

Kim thân Phật trả lời: Tánh người cấu tạo bằng điện từ âm dương.

Tánh Phật nói: Tánh Phật cấu tạo bằng điện từ Quang, tại sao không điều khiển được thân và tánh người tạo công đức mà ham mê cái gì? Không chịu điều khiển thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới?

Kim thân Phật trả lời: Tánh Phật khi đã mượn được thân và tánh người, không chịu tạo công đức mà cứ ham mê tạo nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ v.v… nên không chịu tạo công đức là vậy.

Tánh Phật nói: Nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ v.v…là cái thứ gì mà mê?

Kim thân Phật trả lời: Nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ v.v… là cái thứ nhu cầu cho thân và tánh người.

Kim thân Phật nói tiếp: Chính Kim thân Phật tôi, phải ở trái đất và Tam giới đến 4 trái đất, mới trở về được, may là không vào Hầm lửa lớn. Nếu vào Hầm lửa lớn là hết về luôn.

Tánh Phật nói: Sao Kim thân Phật dở quá vậy? Sao không điều khiển tánh người tạo công đức, mà để tánh người điều khiển tánh Phật?

Kim thân Phật nói: Tánh Phật nào điều khiển được tánh người, thì nói lên: “Tôi điều khiển được tánh người”.

Liền sau đó có rất nhiều tánh Phật nói: “Tôi điều khiển được tánh người”.

Thế là Kim thân Phật phải dẫn các tánh Phật vào trái đất, để các tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

28 Tại sao Kim thân Phật đều đặn đưa tánh Phật vào tam giới

Câu hỏi:

Số lượng tánh Phật được giải thoát thì vô cùng ít ỏi so với số còn đi luân hồi hoặc làm vi khuẩn. Biết rõ như thế nhưng Chư Phật vẫn đều đặn đưa các tánh Phật vào Tam giới. Tại sao Chư Phật phải làm như vậy?

Trả lời:

Chuyện này Kim thân Phật nào cũng nói cho các tánh Phật nghe, nhưng không tánh Phật nào tin. Xin trích 1 đoạn tánh Phật nói với Kim thân Phật cho nghe:

“Tánh Phật hỏi Kim thân Phật: Thân người cấu tạo bằng gì?

Kim thân Phật trả lời: Thân người cấu tạo bằng từ đại, là: Đất - Nước - Gió - Lửa

Tánh Phật hỏi Kim thân Phật: Tánh người cấu tạo bằng gì?

Kim thân Phật trả lời: Tánh người cấu tạo bằng điện từ âm dương.

Tánh Phật nói: Tánh Phật cấu tạo bằng điện từ Quang, tại sao không điều khiển được thân và tánh người tạo công đức mà ham mê cái gì? Không chịu điều khiển thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới?

Kim thân Phật trả lời: Tánh Phật khi đã mượn được thân và tánh người, không chịu tạo công đức mà cứ ham mê tạo nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ v.v… nên không chịu tạo công đức là vậy.

Tánh Phật nói: Nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ v.v…là cái thứ gì mà mê?

Kim thân Phật trả lời: Nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ v.v… là cái thứ nhu cầu cho thân và tánh người.

Kim thân Phật nói tiếp: Chính Kim thân Phật tôi, phải ở trái đất và Tam giới đến 4 trái đất, mới trở về được, may là không vào Hầm lửa lớn. Nếu vào Hầm lửa lớn là hết về luôn.

Tánh Phật nói: Sao Kim thân Phật dở quá vậy? Sao không điều khiển tánh người tạo công đức, mà để tánh người điều khiển tánh Phật?

Kim thân Phật nói: Tánh Phật nào điều khiển được tánh người, thì nói lên: “Tôi điều khiển được tánh người”.

Liền sau đó có rất nhiều tánh Phật nói: “Tôi điều khiển được tánh người”.

Thế là Kim thân Phật phải dẫn các tánh Phật vào trái đất, để các tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam