Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Khi trái đất tan rã ban thần thánh tiên có tự bay qua trái đất mới không
Episode 472nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:11

Share Episode

Shownotes

47 Khi trái đất tan rã các vị thần thánh tiên có tự bay qua trái đất mới được không

Câu hỏi:

Ban Thần - Thánh - Tiên và Thánh Chúa thế giới, có ra khỏi phạm vi của mỗi trái đất không? Khi trái đất chuẩn bị tan rã, tất cả trung ấm thân được chuyển sang trái đất mới bằng cách nào?

Trả lời:

Phải hiểu nhiệm vụ của các vị: Thần - Thánh - Tiên, là những vị quản lý trái đất này do Ban bệ trời Tứ Thiên Vương phân công.

Các vị: Thần - Thánh - Tiên, chỉ bay ra khỏi mặt đất 10 km, thì làm sao ra ngoài trái đất được?

Muốn ra ngoài trái đất, thì phải có công đức, do vị Phật dẫn đi, theo ống trung tâm vận hành luân hồi trở về Phật giới. 

Còn qua các hành tinh khác, thì phải do Ban bệ trời Tứ Thiên Vương dẫn đi, chớ các vị Thần - Thánh - Tiên làm sao đi được. Khi trái đất này sắp tan rã, Ban bệ trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh mới, gần sát hành tinh sắp tan rã này, Ban bệ trời Tứ Thiên Vương chuyển hết trung ấm thân ở hành tinh sắp tan rã này sang hành tinh mới, kể cả các loài Ngạ quỷ.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

47 Khi trái đất tan rã các vị thần thánh tiên có tự bay qua trái đất mới được không

Câu hỏi:

Ban Thần - Thánh - Tiên và Thánh Chúa thế giới, có ra khỏi phạm vi của mỗi trái đất không? Khi trái đất chuẩn bị tan rã, tất cả trung ấm thân được chuyển sang trái đất mới bằng cách nào?

Trả lời:

Phải hiểu nhiệm vụ của các vị: Thần - Thánh - Tiên, là những vị quản lý trái đất này do Ban bệ trời Tứ Thiên Vương phân công.

Các vị: Thần - Thánh - Tiên, chỉ bay ra khỏi mặt đất 10 km, thì làm sao ra ngoài trái đất được?

Muốn ra ngoài trái đất, thì phải có công đức, do vị Phật dẫn đi, theo ống trung tâm vận hành luân hồi trở về Phật giới.

Còn qua các hành tinh khác, thì phải do Ban bệ trời Tứ Thiên Vương dẫn đi, chớ các vị Thần - Thánh - Tiên làm sao đi được. Khi trái đất này sắp tan rã, Ban bệ trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh mới, gần sát hành tinh sắp tan rã này, Ban bệ trời Tứ Thiên Vương chuyển hết trung ấm thân ở hành tinh sắp tan rã này sang hành tinh mới, kể cả các loài Ngạ quỷ.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam