Artwork for podcast ETV Podcast
Quan điểm về được mất ở cảnh giới khác nhau: Câu chuyện nhỏ giữa Khổng Tử và thế hệ con cháu
4th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:08:18

Share Episode

Shownotes

Đây là câu chuyện nhỏ giữa Khổng Tử và thế hệ con cháu vào thời Xuân Thu, trong đó có Khổng Miệt cháu của Khổng Tử, Mật Tử Tiện là học trò của Khổng Tử, cả hai người này đều làm huyện lệnh.