Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Cấu trúc tam giới
Episode 63rd June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:51

Share Episode

Shownotes

06 Cấu trúc tam giới

Trò hỏi:

Tam giới là gì?

Thầy trả lời:

Tam giới là 3 giới Trời gồm:

  1. Thứ nhất là bầu Trời Dục giới.
  2. Thứ hai là bầu Trời Hữu Sắc và Cực Lạc
  3. Cuối cùng là bầu Trời Vô sắc.

Trò hỏi:

Cấu tạo của một tam giới như thế nào?

Thầy trả lời:

Một tam giới có tất cả là 39 hành tinh, bằng điện từ Âm Dương có màu sắc khác nhau.

Trò hỏi:

Quy tắc sống của từng vùng trong tam giới?

Thầy trả lời:

Quy tắc sống của từng vùng trong tam giới được quy định như sau:

  1. Đầu tiền là ở bầu Trời Dục Giới: Đây là cái nơi tổ chức du lịch có cảm giác rất là mạnh của Trung ấm thân loài người.
  2. Thứ hai đó là bầu Trời Hữu Sắc và bầu Trời Cực Lạc: 

- Ở bầu Trời Hữu Sắc: Thì đây là nơi tổ chức du lịch, nơi ánh sáng điện từ Âm Dương có 12 màu sắc rực rỡ và lung linh.

- Ở bầu Trời Cực Lạc: Thì cũng là nơi tổ chức du lịch rực rỡ nhưng mà trong ánh sáng của điện từ Âm Dương có 12 màu sắc nhưng thanh tịnh, ở nơi đây có học Đạo Giải Thoát do một vị Phật ở Phật giới vào dạy.

  1. Thứ ba là bầu Trời Vô Sắc: Là nơi tổ chức du lịch không màu sắc, nhưng mà hay hiện ra 12 màu sắc rực rỡ và lung linh.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/6/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube