Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người tu theo thiền tông mà còn kiến chấp, chết đi về đâu
Episode 3023rd September 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:37

Share Episode

Shownotes

30 Người tu theo Thiền tông mà còn kiến chấp, chết đi về đâu

Trò hỏi:

Người khi tu Thiền Tông mà còn kiến chấp thì khi chết sẽ đi về đâu?

Thầy trả lời:

Kiến chấp nó nằm ở đâu? Nó nằm ở 7 phần âm đó. Thì theo phần âm thôi. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Kiến là kiến chấp đó. Thì theo phần âm chứ đi đâu.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27