Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Đạo Phật có danh từ thiền tôn không
Episode 119th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:25

Share Episode

Shownotes

01 Đạo Phật có danh từ thiền tôn không

Câu hỏi:

Xưa nay, tôi chỉ nghe có danh từ Chùa Thiền Tông. Nay tôi lại nghe thầy Thích Chân Quang là Viện chủ của một nơi gọi là Thiền tôn. Xin hỏi nhân dân, đạo Phật có danh từ này không? 

Trả lời:

Trong đạo Phật không có danh từ Thiền tôn, mà chỉ có danh từ Thiền tông và Thiền Tiểu thừa thôi. 

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

01 Đạo Phật có danh từ thiền tôn không

Câu hỏi:

Xưa nay, tôi chỉ nghe có danh từ Chùa Thiền Tông. Nay tôi lại nghe thầy Thích Chân Quang là Viện chủ của một nơi gọi là Thiền tôn. Xin hỏi nhân dân, đạo Phật có danh từ này không?

Trả lời:

Trong đạo Phật không có danh từ Thiền tôn, mà chỉ có danh từ Thiền tông và Thiền Tiểu thừa thôi.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam