Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao lại có các đạo trên trái đất này
Episode 124th June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:28

Share Episode

Shownotes

01 Tại sao lại có các đạo trên trái đất này

Trò hỏi:

Xin cho biết các đạo trên Trái đất này tại sao lại có?

Thầy trả lời:

Các đạo trên Trái đất này thì anh phải hiểu là như sau: 

- Đạo nghĩa là gì? Đạo nghĩa là con đường đi.

- Và con đường này sẽ dẫn mình đi đâu? Con đường này sẽ dẫn mình đi tìm sự thật, cho nên mới có đạo là như vậy.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube