Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người phàm phu tu thành thánh, có giải thoát không
Episode 3319th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:32

Share Episode

Shownotes

33 Người phàm phu tu thành thánh, có giải thoát không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ sáu để nối Trời với Đất là nối thánh với Phàm. Thánh là những người đã được giải thoát, sinh lên các cõi rất cao. Còn phàm là chúng ta. Muốn thành Thánh thì phải thiền định.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Người đã giải thoát, phải gọi là gì?

Ý 2: Người đã giải thoát sẽ sinh ra và sống ở đâu? 

Ý 3: Người phàm phu là người thế nào?

Ý 4: Muốn thành Thánh phải thiền định. Vậy Thánh này là Thánh gì?

Trả lời:

Ý 1: Người đã giải thoát, phải gọi là gì?

Giải thoát này có 2 phần:

1. Giải thoát thân tứ đại, mang Trung Ấm Thân, còn ở Trái Đất này. Gọi là Thánh A La Hán, tức thánh Cô Tịch.

2. Giải thoát thân tứ đại và Thân Trung Ấm ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, gọi là thành Phật.

Ý 2: Người đã giải thoát sẽ sinh ra và sống ở hai nơi:

Nơi 1: Mang Thân Trung ấm, sống ở Trái Đất này.

Nơi 2: Mang Kim Thân Phật, sống ở Phật giới.

Ý 3: Người phàm phu là người nói tầm bậy tầm bạ, ham danh, ham lợi, ham khoe khoang v.v… Gọi là người phàm phu.

Ý 4: Muốn thành Thánh phải thiền định vậy thánh này là thánh A La Hán.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

33 Người phàm phu tu thành thánh, có giải thoát không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ sáu để nối Trời với Đất là nối thánh với Phàm. Thánh là những người đã được giải thoát, sinh lên các cõi rất cao. Còn phàm là chúng ta. Muốn thành Thánh thì phải thiền định.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Người đã giải thoát, phải gọi là gì?

Ý 2: Người đã giải thoát sẽ sinh ra và sống ở đâu?

Ý 3: Người phàm phu là người thế nào?

Ý 4: Muốn thành Thánh phải thiền định. Vậy Thánh này là Thánh gì?

Trả lời:

Ý 1: Người đã giải thoát, phải gọi là gì?

Giải thoát này có 2 phần:

1/ Giải thoát thân tứ đại, mang Trung Ấm Thân, còn ở Trái Đất này. Gọi là Thánh A La Hán, tức thánh Cô Tịch.

2/ Giải thoát thân tứ đại và Thân Trung Ấm ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, gọi là thành Phật.

Ý 2: Người đã giải thoát sẽ sinh ra và sống ở hai nơi:

Nơi 1: Mang Thân Trung ấm, sống ở Trái Đất này.

Nơi 2: Mang Kim Thân Phật, sống ở Phật giới.

Ý 3: Người phàm phu là người nói tầm bậy tầm bạ, ham danh, ham lợi, ham khoe khoang v.v… Gọi là người phàm phu.

Ý 4: Muốn thành Thánh phải thiền định vậy thánh này là thánh A La Hán.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam