Artwork for podcast השיחה, הרב זושא וואלף
ליקוטי שיחות חלק יד פרשת עקב שיחה ב
Episode 64th August 2020 • השיחה, הרב זושא וואלף • Project Likkutei Sichos
00:00:00 00:50:18

Share Episode

Shownotes

שיחה לפרשת עקב בה הרבי מעמיק בשייכות לימוד התורה לנשים, ומבאר אשר לא זו בלבד שיש לנשים את זכות לימוד התורה – יש להם גם חלק ישיר במצוות תלמוד תורה

"ולימדתם אותם את בניכם, ולא בנותיכם": כיצד למרות זאת ניתן למצוא שייכות לנשים ללימוד התורה? * מדוע הנשים מברכות "ברכת התורה" על לימוד הלכות המצוות שהן מחוייבות בהן? * מה השייכות של נכרי הלומד תורה לזכות לימוד התורה? * חידוש ראשון: האמצעי הופך למטרה בפני עצמה * האבחנה: מצד לימוד ההלכות הצריכות להן - יש לנשים זכות בלימוד, אך לא במצוות הלימוד * מה ההבדל בין תרומת צדקה לעני, ובין סיוע האשה והאמא לבעלה ובנה ללמוד תורה? * חידוש שני: הסיוע שהופך לשותפות * האשה שותפה במצוות פרו ורבו, למרות שלא נצטוותה * עומק דברי אדמו"ר הזקן שהאשה "חולקת" את שכר הלימוד עם הבעל * ההוראה הנפלאה – עם ישראל נעשים כביכול "שותפים" לבורא בעשיית העולם לדירה לו יתברך

Links