Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Các loài sống trong tam giới sinh ra như thế nào
Episode 73rd June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:05

Share Episode

Shownotes

07 Các loài sống trong tam giới sinh ra như thế nào

Trò hỏi:

Có bao nhiêu loài sống trong tam giới?

Thầy trả lời:

  Ở trong tam giới thì có 4 loài sống chung đó là:

  1. Đầu tiên là loài Trời Dục Giới.
  2. Kế tiếp, là đến loài Trời Hữu Sắc.
  3. Tiếp theo đó là loài Trời Cực Lạc.
  4. Rồi cuối cùng là loài Trời Vô Sắc.

Trò hỏi:

Các loài trong tam giới sinh ra từ đâu?

Thầy trả lời:

Các loài ở trong tam giới thì được sinh ra từ hạt điện từ Âm Dương của mỗi loài, ở trong tam giới.

Trò hỏi:

 Loài nào được hình thành đầu tiên ở trong Hệ Mặt Trời?

Thầy trả lời:

Loài Trời Dục Giới thì được hình thành đầu tiên ở trong Hệ Mặt Trời.

Trò hỏi: 

Loài đầu tiên hình thành trong Hệ Mặt Trời như thế nào?

Thầy trả lời:

Loài đầu tiên mà hình thành ở trong Hệ Mặt Trời đó như sau:

Ở trong tam giới thì loài Trời Dục Giới có sức mạnh cao nhất, do đó khi mà cụm điện từ Âm Dương dục giới cuốn hút với nhau rồi đến khi nhả ra, thì sẽ văng ra những hạt điện từ Âm Dương siêu nhỏ, mỗi hạt điện từ này sẽ có 4 đặc tính như sau:

  1. Đặc tính thứ nhất là hay thấy, cho nên được gọi là thân Trời siêu nhỏ Dục Giới thấy.
  2. Đặc tính thứ hai là hay nghe, cho nên được gọi là thân Trời siêu nhỏ Dục Giới nghe.
  3. Đặc tính thứ ba là hay nói, cho nên được gọi là thân Trời siêu nhỏ Dục Giới nói.
  4. Đặc tính thứ tư là hay biết, cho nên được gọi là thân Trời siêu nhỏ Dục Giới biết.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/6/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube