Artwork for podcast ETV Podcast
An Dương Vương Thục Phán (Phần 1)
24th February 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:14:00

Share Episode

Shownotes

“Nguyện có trời cao lồng lộng soi xét, chẳng dám sai lời. Nước Nam trường tồn lưu ở miếu Hùng Vương. Ví bằng vua sau nối nghiệp trái ước phai thề sẽ bị trăng vùi gió dập, trời đất cùng tru diệt.”

Khổng Tử từng dạy rằng: “Độ lượng bao dung, ôn hòa giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của phương Nam. Người quân tử ở đấy. Mặc giáp cưỡi ngựa, xông pha giáo mác, đến chết không chán, đó là sức mạnh của phương Bắc. Kẻ cường bạo ở đấy”.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/an-duong-vuong-thuc-phan-phan-1_238957.html