Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Đức Phật dạy thiền định hay gì để giáo hóa chúng sanh
Episode 3619th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:50

Share Episode

Shownotes

36 Đức Phật dạy thiền định hay gì để giáo hóa chúng sanh

Câu hỏi:  

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chỉ có Thiền Định. Vì đó là con đường mà Đức Phật đã đi, đã truyền dạy và đắc Đạo bởi ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, nhập định trong 49 ngày. Và suốt cuộc đời trong 45 năm giáo hóa, Đức Phật chỉ dạy về thiền định mà thôi.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thiền định là gì?

Ý 2: Thiền Tông là gì?

Ý 3: Thiền tôn của thầy Thích Chân Quang là sao?

Ý 4: Thầy Thích Chân Quang nói: “Đức Phật thành Phật vì nhờ thiền định. Và muốn thành Thánh thì phải thiền định.” Vậy Phật cũng là Thánh, Thánh cũng là Phật hay sao?

Ý 5: Thực tế, Đức Phật dạy đạo trong bao nhiêu năm? 45 hay 49 năm?

Ý 6: Thực tế trong suốt từng ấy năm dạy đạo, Đức Phật dạy những gì? Hay chỉ dạy duy nhất là về thiền định mà thôi?

Trả lời:

Ý 1: Thiền là yên, định là tưởng của Tánh Người không phát ra. Gọi chung là thiền định.

Ý 2: Thiền là yên, Tông là tông phái của Pháp môn thứ 6 của đạo Phật.

Ý 3: Thiền tôn của thầy Thích Chân Quang. Thiền là yên, tôn là tôn kính.

Ý 4: Thầy Thích Chân Quang nói: “Đức Phật thành Phật vì nhờ thiền định. Và muốn thành Thánh thì cũng phải thiền định”. Vậy Phật cũng là Thánh, Thánh cũng là Phật hay sao?

+ Phật phải về Phật giới mới thành Phật được. Còn ở Trái Đất mà xưng Phật là Thánh đó.

+ Thánh ở Trái Đất này mà Hiển linh là Thánh đó.

Ý 5: Đức Phật dạy đạo phân chia như sau:

  1. Tiểu thừa: Dạy 15 năm
  2. Trung thừa: Dạy 15 năm
  3. Đại thừa: Dạy 15 năm. Tổng cộng là 45 năm.
  4. Năm thứ 46: Dạy pháp môn niệm chú
  5. Năm thứ 47: Dạy pháp môn niệm Phật
  6. Năm thứ 48: Dạy Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền bị các môn đồ Chửi.
  7. Năm thứ 49: Kiểm thiền và bí mật truyền đi cho hậu thế.

Ý 6:  Đức Phật dạy thiền định, có 37 pháp thiền định, 15 năm đầu. Các môn đồ của Đức Phật học xong, mới đem về phương Nam truyền bá. Các năm sau Đức Phật không dạy thiền định nữa, mà Đức Phật có ngồi thiền để điều hơi thở, gọi là Chuyển Khí Công để tống khí độc từ trong phổi ra ngoài, cho thân khỏe mạnh.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

36 Đức Phật dạy thiền định hay gì để giáo hóa chúng sanh

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chỉ có Thiền Định. Vì đó là con đường mà Đức Phật đã đi, đã truyền dạy và đắc Đạo bởi ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, nhập định trong 49 ngày. Và suốt cuộc đời trong 45 năm giáo hóa, Đức Phật chỉ dạy về thiền định mà thôi.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thiền định là gì?

Ý 2: Thiền Tông là gì?

Ý 3: Thiền tôn của thầy Thích Chân Quang là sao?

Ý 4: Thầy Thích Chân Quang nói: “Đức Phật thành Phật vì nhờ thiền định. Và muốn thành Thánh thì phải thiền định.” Vậy Phật cũng là Thánh, Thánh cũng là Phật hay sao?

Ý 5: Thực tế, Đức Phật dạy đạo trong bao nhiêu năm? 45 hay 49 năm?

Ý 6: Thực tế trong suốt từng ấy năm dạy đạo, Đức Phật dạy những gì? Hay chỉ dạy duy nhất là về thiền định mà thôi?

Trả lời:

Ý 1: Thiền là yên, định là tưởng của Tánh Người không phát ra. Gọi chung là thiền định.

Ý 2: Thiền là yên, Tông là tông phái của Pháp môn thứ 6 của đạo Phật.

Ý 3: Thiền tôn của thầy Thích Chân Quang. Thiền là yên, tôn là tôn kính.

Ý 4: Thầy Thích Chân Quang nói: “Đức Phật thành Phật vì nhờ thiền định. Và muốn thành Thánh thì cũng phải thiền định”. Vậy Phật cũng là Thánh, Thánh cũng là Phật hay sao?

+ Phật phải về Phật giới mới thành Phật được. Còn ở Trái Đất mà xưng Phật là Thánh đó.

+ Thánh ở Trái Đất này mà Hiển linh là Thánh đó.

Ý 5: Đức Phật dạy đạo phân chia như sau:

Tiểu thừa: Dạy 15 năm

Trung thừa: Dạy 15 năm

Đại thừa: Dạy 15 năm. Tổng cộng là 45 năm.

Năm thứ 46: Dạy pháp môn niệm chú

Năm thứ 47: Dạy pháp môn niệm Phật

Năm thứ 48: Dạy Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền bị các môn đồ Chửi.

Năm thứ 49: Kiểm thiền và bí mật truyền đi cho hậu thế.

Ý 6: Đức Phật dạy thiền định, có 37 pháp thiền định, 15 năm đầu. Các môn đồ của Đức Phật học xong, mới đem về phương Nam truyền bá. Các năm sau Đức Phật không dạy thiền định nữa, mà Đức Phật có ngồi thiền để điều hơi thở, gọi là Chuyển Khí Công để tống khí độc từ trong phổi ra ngoài, cho thân khỏe mạnh.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube