Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Trời tứ thiên vương, ý nghĩa các binh khí 42-44
Episode 362nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:31

Share Episode

Shownotes

36 Trời Tứ Thiên Vương, ý nghĩa các binh khí 42-44

Câu hỏi:

Trong bản đồ Tam giới, tôi thấy Cõi Trời Tứ Thiên Vương là ở Dục giới, Bầu Hoàn đạo 2. Nhưng sao các tài liệu về Phật giáo lại ghi là họ ở 4 phương: Đông - Tây - Nam - Bắc?

Trả lời:

Trời Tứ Thiên Vương là ở Dục giới, vòng Hoàn đạo 2. Để điều khiển cả 1 Tam giới. Còn tài liệu về Phật giáo, lại ghi là họ ở 4 phương: Đông - Tây - Nam - Bắc. 4 phương này là, mỗi vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chịu trách nhiệm 1 phương như: Đông - Tây - Nam - Bắc, là của Tam giới chớ không phải là Địa cầu. Vì Địa cầu là do các Vị Thần - Thánh - Tiên, chịu trách nhiệm làm chủ và quản lý về phần dương. Còn về phần âm là do Thánh chúa Thế giới điều hành thập loại Thánh, làm việc và sống theo nhân quả ở trái đất này.

Câu hỏi 2/3:

Sao lại là Tứ Thiên Vương, mà không nhiều hơn hoặc ít hơn. Ở Cõi Trời này có nhiều người ở không? Mỗi Vị có nhiệm vụ giống nhau hay khác nhau?

Trả lời:

Tam giới có 4 phương. Thì mỗi Vị chịu trách nhiệm 1 phương. Giống như Quốc gia nào có 4 vùng, thì phân công cho mỗi Vị phụ trách 1 vùng. Chớ phân công nhiều hơn hay ít hơn thì làm sao được.

Câu hỏi 3/3:

Trong các tư liệu của Trung Quốc, Tôi thấy hình vẽ Tứ Thiên Vương, trên tay mỗi Vị cầm 1 loại binh khí: Cây đàn tỳ bà, cây kiếm nhọn, bảo tháp, cây dù hoặc viên ngọc như ý. Xin giải thích các ý nghĩa này?

Trả lời:

1/ Cây Đàn tỳ bà: Là binh khí phá âm thanh của đối phương. Mà ngày nay gọi là mật hiệu, bằng làn sóng điện của mỗi bên đánh nhau.

2/ Cây kiếm nhọn: Là binh khí đâm thủng quân thù. Mà ngày nay là cây súng, bắn xuyên qua thân của quân giặc.

3/ Bảo tháp: Giam cầm quân giặc. Mà ngày nay là khám đường.

4/ Cây dù: Từ trên cao bay xuống. Mà ngày nay sử dụng cho lính không quân nhảy dù.

5/ Viên ngọc như ý: Là thứ binh khí giết chết nhiều người theo ý chủ. Mà ngày nay gọi là bom nguyên tử, bom khí tử, bom điện tử, bom quang tử v.v…

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

36 Trời Tứ Thiên Vương, ý nghĩa các binh khí 42-44

Câu hỏi:

Trong bản đồ Tam giới, tôi thấy Cõi Trời Tứ Thiên Vương là ở Dục giới, Bầu Hoàn đạo 2. Nhưng sao các tài liệu về Phật giáo lại ghi là họ ở 4 phương: Đông - Tây - Nam - Bắc?

Trả lời:

Trời Tứ Thiên Vương là ở Dục giới, vòng Hoàn đạo 2. Để điều khiển cả 1 Tam giới. Còn tài liệu về Phật giáo, lại ghi là họ ở 4 phương: Đông - Tây - Nam - Bắc. 4 phương này là, mỗi vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chịu trách nhiệm 1 phương như: Đông - Tây - Nam - Bắc, là của Tam giới chớ không phải là Địa cầu. Vì Địa cầu là do các Vị Thần - Thánh - Tiên, chịu trách nhiệm làm chủ và quản lý về phần dương. Còn về phần âm là do Thánh chúa Thế giới điều hành thập loại Thánh, làm việc và sống theo nhân quả ở trái đất này.

Câu hỏi 2/3:

Sao lại là Tứ Thiên Vương, mà không nhiều hơn hoặc ít hơn. Ở Cõi Trời này có nhiều người ở không? Mỗi Vị có nhiệm vụ giống nhau hay khác nhau?

Trả lời:

Tam giới có 4 phương. Thì mỗi Vị chịu trách nhiệm 1 phương. Giống như Quốc gia nào có 4 vùng, thì phân công cho mỗi Vị phụ trách 1 vùng. Chớ phân công nhiều hơn hay ít hơn thì làm sao được.

Câu hỏi 3/3:

Trong các tư liệu của Trung Quốc, Tôi thấy hình vẽ Tứ Thiên Vương, trên tay mỗi Vị cầm 1 loại binh khí: Cây đàn tỳ bà, cây kiếm nhọn, bảo tháp, cây dù hoặc viên ngọc như ý. Xin giải thích các ý nghĩa này?

Trả lời:

1/ Cây Đàn tỳ bà: Là binh khí phá âm thanh của đối phương. Mà ngày nay gọi là mật hiệu, bằng làn sóng điện của mỗi bên đánh nhau.

2/ Cây kiếm nhọn: Là binh khí đâm thủng quân thù. Mà ngày nay là cây súng, bắn xuyên qua thân của quân giặc.

3/ Bảo tháp: Giam cầm quân giặc. Mà ngày nay là khám đường.

4/ Cây dù: Từ trên cao bay xuống. Mà ngày nay sử dụng cho lính không quân nhảy dù.

5/ Viên ngọc như ý: Là thứ binh khí giết chết nhiều người theo ý chủ. Mà ngày nay gọi là bom nguyên tử, bom khí tử, bom điện tử, bom quang tử v.v…

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam