Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Bồ tát chỉ cho những ai, nhiệm vụ là gì
Episode 263rd May 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:20

Share Episode

Shownotes

26 Bồ tát chỉ cho những ai, nhiệm vụ là gì

Trò hỏi:

Danh từ Bồ Tát chỉ cho những ai? Họ có nhiệm vụ gì trong Tam Giới này?

Thầy trả lời:

Bồ Tát là những người rất gan dạ, chuyên cứu người. 

Trong đạo Phật, Bồ Tát ở nước Trời Cực Lạc.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube