Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tên của các vị Phật trước có chữ VĂN không
Episode 322nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:52

Share Episode

Shownotes

32 Tên của vị Phật có chữ VĂN không

Câu hỏi:

Xin giải thích rõ hơn vì sao Đức Phật Thích Ca khi viết Huyền ký dạy Thiền tông, Ngài ghi tên mình là Thích Ca Văn? Các Đời Phật trước có cách ghi tên như thế không? Ví dụ Ca Diếp Văn, Nhiên Đăng Văn.

Trả lời:

Tất cả các Vị Phật khi viết Huyền ký, truyền cho hậu thế biết Pháp môn Giải thoát này đều có nêu chữ “Văn” hết.

Đức Phật Thích Ca Văn thì có ý nghĩa như sau:

+ Thích là ưa

+ Ca là nói hay ca kệ.

+ Văn là viết chữ, cũng gọi là viết kinh hay sách. Để truyền Pháp môn Giải thoát cho hậu thế. Vị Phật nào cũng để lại Kinh và sách, cũng như những bài Kệ dạy Đạo cho hậu thế. Cho nên tất cả các Vị Phật đều lấy chữ “Văn” sau cùng này là vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

32 Tên của vị Phật có chữ VĂN không

Câu hỏi:

Xin giải thích rõ hơn vì sao Đức Phật Thích Ca khi viết Huyền ký dạy Thiền tông, Ngài ghi tên mình là Thích Ca Văn? Các Đời Phật trước có cách ghi tên như thế không? Ví dụ Ca Diếp Văn, Nhiên Đăng Văn.

Trả lời:

Tất cả các Vị Phật khi viết Huyền ký, truyền cho hậu thế biết Pháp môn Giải thoát này đều có nêu chữ “Văn” hết.

Đức Phật Thích Ca Văn thì có ý nghĩa như sau:

+ Thích là ưa

+ Ca là nói hay ca kệ.

+ Văn là viết chữ, cũng gọi là viết kinh hay sách. Để truyền Pháp môn Giải thoát cho hậu thế. Vị Phật nào cũng để lại Kinh và sách, cũng như những bài Kệ dạy Đạo cho hậu thế. Cho nên tất cả các Vị Phật đều lấy chữ “Văn” sau cùng này là vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam