Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Mỗi pháp môn tu Đạo Phật tu để thành gì, làm nghề gì
Episode 1224th June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:13

Share Episode

Shownotes

12 Mỗi pháp môn tu Đạo Phật tu để thành gì, làm nghề gì

Trò hỏi:

Xin cho biết đạo Phật có mấy pháp môn, mỗi pháp môn tu để thành gì?

Thầy trả lời:

Đạo Phật có 6 pháp môn. Mỗi pháp môn tu thành như sau:

1. Pháp môn Tiểu thừa, tu thành Thánh A La Hán.

2. Pháp môn Trung thừa, tu thành Giảng sư đạo Phật.

3. Pháp môn Đại thừa, tu thành Kỹ sư đạo Phật.

4. Pháp môn Niệm chú, tu thành Thần y đạo Phật.

5. Pháp môn Niệm Phật, tu thành Tiên trên nước Trời Cực Lạc.

6. Pháp môn Thiền Tông, tu thành Phật ở Phật giới.

Trò hỏi:

Mỗi pháp môn tu của đạo Phật thành rồi làm việc chi?

Thầy trả lời:

Mỗi pháp môn tu của đạo Phật thành rồi thì làm việc như sau: 

1. Pháp môn Tiểu thừa, tu được thành Thánh A La Hán, làm vị hiển linh để người khác lạy mình, cúng tiền cho mình xài. 

2. Pháp môn Trung thừa, tu được thành Giảng sư đạo Phật, hành nghề giảng sư kiếm tiền. 

3. Pháp môn Đại thừa, tu được thành Kỹ sư đạo Phật, hành nghề kỹ sư để kiếm tiền. 

4. Pháp môn Niệm chú, thành Thần y đạo Phật, hành nghề thầy thuốc kiếm tiền. 

5. Pháp môn Niệm Phật, thành Tiên trên Trời Cực Lạc, vui chơi hưởng sung sướng tột cùng. 

6. Pháp môn Thiền tông thành Phật, tái nhập trái đất giúp người khác trở về Phật giới, vị Phật này có công đức.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube