Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu tới đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không
Episode 4130th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:25

Share Episode

Shownotes

41 Khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu tới đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không

Trò hỏi:

Thưa, người tu Thiền tông khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu đến đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không ạ?

Thầy trả lời:

Người tu Thiền tông khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu đến đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới là điều rất tốt.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

41 Khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu tới đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không

Trò hỏi:

Thưa, người tu Thiền tông khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu đến đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không ạ?

Thầy trả lời:

Người tu Thiền tông khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu đến đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới là điều rất tốt.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam