Artwork for podcast ETV Podcast
‘Lục đạo’ là gì? Lục đạo luân hồi đều do “tâm niệm” mà khởi
26th December 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:13:44

Share Episode

Shownotes

“Lục đạo luân hồi” được đề cập trong Phật giáo, “lục đạo” cũng được gọi là “lục thú” (lục súc), nó cụ thể nói về tình huống nào? Sự thác sinh của con người sau khi chết tại sao lại có sự khác biệt trong “lục đạo”? Có thể siêu thoát được không? Trong Phật giáo có nói rằng, lục đạo luân hồi đều do tâm niệm mà khởi, thật có chuyện này sao? 

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/luc-dao-la-gi-luc-dao-luan-hoi-deu-do-tam-niemma-khoi_249250.html