Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Một vị giảng sư sao không biết Niết Bàn ở đâu
Episode 2126th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:36

Share Episode

Shownotes

21 Một vị giảng sư sao không biết Niết Bàn ở đâu

Trò hỏi:

1 Phật tử hỏi 1 vị thầy Niết bàn ở đâu vị thầy đó trả lời cũng không biết Niết bàn đó ở đâu?

Thầy trả lời:

+ Chỗ thanh tịnh thanh tịnh vĩnh viễn gọi là Niết bàn bảo sở nó nằm Phật giới.

+ Chổ thanh tịnh mà có thời gian gọi là niết bàn hoá thành nằm ở trong trái đất này, mấy ông Alahan chui vô cái thanh tịnh ổng ở trong đó.

Ổng Thầy làm sao không có biết cái này, ổng giỡn mặt với cháu chớ làm sao không biết, cái niết bàn dễ ợt này làm sao không biết.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

21 Một vị giảng sư sao không biết Niết Bàn ở đâu

Trò hỏi:

1 Phật tử hỏi 1 vị thầy Niết bàn ở đâu vị thầy đó trả lời cũng không biết Niết bàn đó ở đâu?

Thầy trả lời:

+ Chỗ thanh tịnh thanh tịnh vĩnh viễn gọi là Niết bàn bảo sở nó nằm Phật giới.

+ Chổ thanh tịnh mà có thời gian gọi là niết bàn hoá thành nằm ở trong trái đất này, mấy ông Alahan chui vô cái thanh tịnh ổng ở trong đó.

Ổng Thầy làm sao không có biết cái này, ổng giỡn mặt với cháu chớ làm sao không biết, cái niết bàn dễ ợt này làm sao không biết.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam