Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Ý nghĩa xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Episode 2530th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:05

Share Episode

Shownotes

25 Ý nghĩa xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Trò hỏi:

Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói đến 4 xe: Xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen. Xin giải thích ý nghĩa của 4 xe này ạ?

Thầy trả lời:

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy người tu theo đạo Phật thấy và biết bằng tri và kiến tánh Phật của người tu.

Các con của ông Trưởng giả ham mê chơi trong nhà lửa, đang bị cháy, không chịu ra ngoài, nên ông Trưởng giả có bày ra 4 xe để dụ các con của ông ra ngoài nhà đang cháy để vui chơi với những chiếc xe này.

Xe dê tượng trưng pháp môn tiểu thừa.

Xe hươu tượng trưng pháp môn trung thừa.

Xe trâu đen tượng trưng pháp môn đại thừa.

Xe trâu trắng tượng trưng pháp môn trắng bạch, hiểu rõ tất cả vạn vật ở trái đất này gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Đến đời Tổ thứ 2 gọi là Thiền tông.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

25 Ý nghĩa xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Trò hỏi:

Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói đến 4 xe: Xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen. Xin giải thích ý nghĩa của 4 xe này ạ?

Thầy trả lời:

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy người tu theo đạo Phật thấy và biết bằng tri và kiến tánh Phật của người tu.

Các con của ông Trưởng giả ham mê chơi trong nhà lửa, đang bị cháy, không chịu ra ngoài, nên ông Trưởng giả có bày ra 4 xe để dụ các con của ông ra ngoài nhà đang cháy để vui chơi với những chiếc xe này.

Xe dê tượng trưng pháp môn tiểu thừa.

Xe hươu tượng trưng pháp môn trung thừa.

Xe trâu đen tượng trưng pháp môn đại thừa.

Xe trâu trắng tượng trưng pháp môn trắng bạch, hiểu rõ tất cả vạn vật ở trái đất này gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Đến đời Tổ thứ 2 gọi là Thiền tông.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam