Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Hoa Ưu Đàm nở là biểu hiện cho điều gì
Episode 312nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:13

Share Episode

Shownotes

31 Hoa Ưu Đàm nở là biểu hiện gì

Câu hỏi:

Hoa Ưu Đàm nở, là biểu hiện cho điều gì?

Trả lời:

Hoa Ưu Đàm không biểu hiện, mà là giúp cho con người KIẾN bằng tánh Phật của chính mình.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

31 Hoa Ưu Đàm nở là biểu hiện gì

Câu hỏi:

Hoa Ưu Đàm nở, là biểu hiện cho điều gì?

Trả lời:

Hoa Ưu Đàm không biểu hiện, mà là giúp cho con người KIẾN bằng tánh Phật của chính mình.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam