Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Đạo phật là đạo giải thoát cớ sao không ai biết
Episode 2226th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:32

Share Episode

Shownotes

22 Đạo phật là đạo giải thoát cớ sao không ai biết

Trò hỏi:

Đạo Phật là đạo giác ngộ - giải thoát cớ sao không vị nào biết?

Thầy trả lời:

+ Đạo giải thoát này không ai biết là đúng là vì: nó bí mật truyền theo dòng thiền tông, từ khi mà Đạo này Đức Phật lập ra Ngài không dạy tại chỗ Ngài được mà Ngài để mấy ngàn năm sau mới dạy, vì thế mà Ngài giao cho Long Nữ lúc Ngài 24 tuổi Ngài qua Nước Văn Lang Ngài giao cho Long Nữ, Long Nữ nhận được rồi phổ biến ra vào năm 1950.

+ Duy nhất chỉ có Thích Ca biết - Long Nữ biết - và tất cả những người tu thiền tông biết, còn người không tu thiền tông hoàn toàn không biết cái này, câu này rất đúng, nên gọi là: đặt biệt truyền đi ( giáo ngoại biệt truyền) mà người nào nhận được cái này mới hiểu được cái chữ: Giải Thoát, còn người bình thường làm sao hiểu được.

Con đi tìm bất cứ ông thầy nào mà tu 100 tuổi hay hơn hỏi chữ: giải thoát hoàn toàn không biết, mà trừ người nào đến Chùa Thiền tông Tân Diệu mới biết là chữ giải thoát thôi, còn không đến cái chùa Tân diệu là hoàn toàn không biết, độc tôn chỉ từ 2006 đến 2017 mới công bố ra thì Chùa người khác mới biết, thì cũng xác định cho con là cái pháp này đặt biệt nó “ không có đi theo kinh điển phổ thông” thành ra không ai biết là vậy.

Trò hỏi:

Đạo Phật là đạo giải thoát cớ sao không chùa nào dạy?

Thầy trả lời:

Đạo giải thoát này nó đặt biệt truyền đi theo dòng riêng không theo kinh điển thông thường, mà chỉ trừ trường hợp: người nào hiểu nắm được mạch nguồn thiền tông mới hiểu được giải thoát- còn không nắm được thì hoàn toàn không hiểu cái giải thoát là cái gì?, vì thế mà người ta không biết để dạy là vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

22 Đạo phật là đạo giải thoát cớ sao không ai biết

Trò hỏi:

Đạo Phật là đạo giác ngộ - giải thoát cớ sao không vị nào biết?

Thầy trả lời:

i phổ biến ra vào năm:

+ Duy nhất chỉ có Thích Ca biết - Long Nữ biết - và tất cả những người tu thiền tông biết, còn người không tu thiền tông hoàn toàn không biết cái này, câu này rất đúng, nên gọi là: đặt biệt truyền đi ( giáo ngoại biệt truyền) mà người nào nhận được cái này mới hiểu được cái chữ: Giải Thoát, còn người bình thường làm sao hiểu được.

iết, độc tôn chỉ từ:

Trò hỏi:

Đạo Phật là đạo giải thoát cớ sao không chùa nào dạy?

Thầy trả lời:

Đạo giải thoát này nó đặt biệt truyền đi theo dòng riêng không theo kinh điển thông thường, mà chỉ trừ trường hợp: người nào hiểu nắm được mạch nguồn thiền tông mới hiểu được giải thoát- còn không nắm được thì hoàn toàn không hiểu cái giải thoát là cái gì?, vì thế mà người ta không biết để dạy là vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam