Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thánh chúa thế giới tại sao không lập 1 đạo mà nhiều đạo
Episode 412nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:29

Share Episode

Shownotes

41 Thánh chúa thế giới tại sao không lập 1 đạo mà nhiều đạo

Câu hỏi:

Thánh Chúa thế giới, qua mỗi quốc gia khác nhau thì xưng tên khác nhau. Nếu đã quyền lực như thế, sao không lập một đạo duy nhất cho tất cả các quốc gia, để khỏi phải đánh phá thanh trừng lẫn nhau?

Trả lời:

Quý vị phải biết: Thánh Chúa thế giới lập ra đạo ở mỗi vùng ở trái đất này là để đáp ứng cho từng dòng tộc. Vì mỗi nơi phong thổ khác nhau, nên vị Thánh Chúa thế giới lập ra đạo ở mỗi vùng của trái đất cũng phải khác nhau, để đáp ứng cho cái tưởng của tánh người, ở mỗi vùng của trái đất, là vậy. 

Còn việc các đạo mà Thánh Chúa thế giới lập ra, ai cũng sử dụng kiến chấp của tánh người, thì phải chống chỏi nhau là vậy. Ở trái đất này, người nào sử dụng kiến chấp nhiều quá thì phải đánh nhau, chửi nhau, giết nhau. Cho nên, anh em ruột một nhà mà còn vậy, huống chi là 4 dòng tộc khác nhau, các phong cách sống khác nhau. 

Hơn nữa khi loài người sản xuất ra vật chất nhiều, thì những người nào sử dụng tánh âm của con người nhiều, sẽ lập ra đủ thứ đạo và tín ngưỡng, mục đích là vì tiền, chớ không gì khác.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

41 Thánh chúa thế giới tại sao không lập 1 đạo mà nhiều đạo

Câu hỏi:

Thánh Chúa thế giới, qua mỗi quốc gia khác nhau thì xưng tên khác nhau. Nếu đã quyền lực như thế, sao không lập một đạo duy nhất cho tất cả các quốc gia, để khỏi phải đánh phá thanh trừng lẫn nhau?

Trả lời:

Quý vị phải biết: Thánh Chúa thế giới lập ra đạo ở mỗi vùng ở trái đất này là để đáp ứng cho từng dòng tộc. Vì mỗi nơi phong thổ khác nhau, nên vị Thánh Chúa thế giới lập ra đạo ở mỗi vùng của trái đất cũng phải khác nhau, để đáp ứng cho cái tưởng của tánh người, ở mỗi vùng của trái đất, là vậy.

Còn việc các đạo mà Thánh Chúa thế giới lập ra, ai cũng sử dụng kiến chấp của tánh người, thì phải chống chỏi nhau là vậy. Ở trái đất này, người nào sử dụng kiến chấp nhiều quá thì phải đánh nhau, chửi nhau, giết nhau. Cho nên, anh em ruột một nhà mà còn vậy, huống chi là 4 dòng tộc khác nhau, các phong cách sống khác nhau.

Hơn nữa khi loài người sản xuất ra vật chất nhiều, thì những người nào sử dụng tánh âm của con người nhiều, sẽ lập ra đủ thứ đạo và tín ngưỡng, mục đích là vì tiền, chớ không gì khác.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam