Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Hạt công đức từ không gian tự chảy vào tánh Phật hay nhờ thần nhân quả đưa vào
Episode 723rd September 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:04:07

Share Episode

Shownotes

07 Hạt công đức từ không gian tự chảy vào tánh Phật hay nhờ thần đưa vào

Trò hỏi:

Người tu Thiền tông tạo được công đức, thì những hạt công đức này sẽ từ không gian chảy thẳng vào vỏ bọc tánh Phật, hay những hạt công đức này được vị Thần quản lý tánh Phật, lấy từ trong không gian, đưa vào trong vỏ bọc tánh Phật?

Thầy trả lời:

Bây giờ mình phải tìm, phải hiểu cái nguồn gốc của cái hạt công đức. Hạt công đức nó nằm ở trong cái Địa giới, chứ không phải trái đất này đâu. Có nghĩa là nằm trong Bầu Hoàn đạo 1. Mà ai lấy được cái hạt công đức này? 

Chúa Trời Tứ Thiên vương nó có lập cái Ban tìm hạt công đức. Mấy ông Trời Dục giới đi tìm. Tìm rồi mới đem về cái kho của cái Trời Dục giới. Rồi Trời Dục giới mới phân bổ cho 6 trái đất. 

Mà ai giữ công đức này? Thì cái Ban Thần nó giữ cái công đức này.

Khi mà mình tạo được 1 hạt công đức, thì cái ông Thần quản lý mình, thì mới liên lạc với cái kho, cái người giữ kho: giao cho tôi 1 hạt để tôi đưa cho người này. Cũng phải bằng cái tờ trình đàng hoàng. Cái gì mà ông cho? Cái người này hiểu như thế nào mà ông cho? 

Thì cái ông Thần quản lý phải trình lại: ờ phải giúp được người này, người kia nọ…

Thì xong rồi cái Ban Thần mới duyệt, mới đưa cho cái người này. Người này mới nhét vô trong cái Như lai tàng của mình. Chứ không phải từ đâu mà bay xuống. Nó làm việc giống như hệ thống của cái Thế giới loài người bây giờ. Giống như bây giờ con lãnh lương. 

Bây giờ cái Thế giới này, bắt đầu nó sống đúng theo cái cõi âm rồi đó. Hồi xưa nó phát tiền chứ gì? Thì con phải đi lãnh. Giờ con khỏi cần lãnh, ngồi ở nhà đó. Con nạp tiền thuế cũng vậy! Nó đi vòng vòng, đi bằng điện không. Tới con thì con lấy ra con xài, thì còn. Thì cái hệ thống Thần quản lý cái cõi âm và công đức nó cũng nằm theo cái công thức này.

Tất nhiên loài người bắt đầu bắt chước cái cõi âm, làm việc bắt đầu bắt chước cõi âm.

Con có công đức thì ông Thần quản lý mới trình lại với cái Ban giữ kho. Phải đưa Hồ sơ đàng hoàng: “Bà này - ông này, tại sao có”, Phải trình. Thấy hợp lý mới phát, lấy 1 hạt công đức đưa cho ông này, mới nhét vô. Cái hồ sơ nó vẫn còn. Hồ sơ con bao nhiêu hạt công đức, nó vẫn còn lưu vô trong cái kho đó. Chứ không phải ấy đâu.

Rồi sau khi con mất, thì cái ông Thần quản lý này nè, ông mới ấn cái nút điện ra, nó hiện hết cái gì của con, trong cái nghiệp của con nó hiện hết ra. Ông cũng phải quản lý bằng cái văn học, chứ không phải là quản lý bằng cái tưởng được. 

Cái bảng này nó hiện ra, con có bao nhiêu hạt công đức, nó hiện hết luôn. Đó, thì mới biết. Thì ông quản lý mấy cái kia làm sao? Ông quản lý con mấy chục năm ông làm sao ông nhớ ngày nào có hạt nào, ngày nào có hạt nào. Bắt buộc phải cái bảng điện nó hiện ra. 

Cái bảng điện này nó có 5 loại đức: 

1/ Công đức 

2/ Phước đức dương

3/ Phước đức âm

4/ Ác đức 

5/ Siêu ác đức 

Nhớ là siêu ác đức thì ở lại luôn, khỏi có về. Phải hiểu cái này. Bây giờ con người bắt đầu sống theo cõi âm rồi đó. Không xài tiền vật chất nữa, mà xài tiền bằng điện không à. 

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27