Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người tu như chúng tôi tu thành Chánh đẳng, Chánh giác để được gì
Episode 5017th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:26

Share Episode

Shownotes

50 Người tu như chúng tôi tu thành Chánh đẳng, Chánh giác để được gì

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Tỳ kheo như chúng tôi được chánh đẳng, chánh giác để được gì? 

Thầy trả lời:

Chánh đẳng, chánh giác là tu thành Bồ tát là cao nhất đó. Cao nhất là Bồ tát, thành Phật không có. Cái mà chánh đẳng, chánh giác là tu ở thế gian này, tu để thành ở trên này nè, thành Bồ tát hoặc thành A La Hán là ở đây thôi. 

Còn tu Thiền tông đi về Phật giới là tu thành Phật, về Phật giới thành Phật, không có chứng gì ở đây hết trọi. Đó, phải hiểu là tu Thiền tông là để đi về, về Nhà xưa. 

Hồi đó mình ở bên kia kìa, mình không có tay chân, mình vô đây mình tìm cái tay chân để đi, bây giờ có tay chân về đi. Chứ vô đây chứng gì. Bồ tát hay A La Hán cũng là ở trong này thôi. A La Hán thì ở trái đất, còn Bồ tát lên nước Cực Lạc ở trên giữ nhà cho ông A Di Đà đó.

Bồ tát là giữ nhà cho ông A Di Đà; Quan Âm, Thế Chí đang giữ trên đó, người ta đem xuống trái đất người ta thờ là sai đó. Quan Âm, Thế Chí lên trên A Di Đà đó, phụ tá cho A Di Đà mà, phải - trái mà. Còn Thích Ca, phụ tá là Văn Thù - Phổ Hiền. Mình phải hiểu cái này. 

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

50 Người tu như chúng tôi tu thành Chánh đẳng, Chánh giác để được gì

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Tỳ kheo như chúng tôi được chánh đẳng, chánh giác để được gì?

Thầy trả lời:

Chánh đẳng, chánh giác là tu thành Bồ tát là cao nhất đó. Cao nhất là Bồ tát, thành Phật không có. Cái mà chánh đẳng, chánh giác là tu ở thế gian này, tu để thành ở trên này nè, thành Bồ tát hoặc thành A La Hán là ở đây thôi.

Còn tu Thiền tông đi về Phật giới là tu thành Phật, về Phật giới thành Phật, không có chứng gì ở đây hết trọi. Đó, phải hiểu là tu Thiền tông là để đi về, về Nhà xưa.

Hồi đó mình ở bên kia kìa, mình không có tay chân, mình vô đây mình tìm cái tay chân để đi, bây giờ có tay chân về đi. Chứ vô đây chứng gì. Bồ tát hay A La Hán cũng là ở trong này thôi. A La Hán thì ở trái đất, còn Bồ tát lên nước Cực Lạc ở trên giữ nhà cho ông A Di Đà đó.

Bồ tát là giữ nhà cho ông A Di Đà; Quan m, Thế Chí đang giữ trên đó, người ta đem xuống trái đất người ta thờ là sai đó. Quan m, Thế Chí lên trên A Di Đà đó, phụ tá cho A Di Đà mà, phải - trái mà. Còn Thích Ca, phụ tá là Văn Thù - Phổ Hiền. Mình phải hiểu cái này.

:

Links