Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Cúng như thế nào để có công đức, phước đức
Episode 3416th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:03:05

Share Episode

Shownotes

34 Cúng như thế nào để có công đức, phước đức

Trò hỏi:

Cúng ở gia đình, chùa, đình, đền, miếu… như thế nào là đúng và có Công đức, Phước đức, và như thế nào là không đúng, là có ác đức?

Thầy trả lời;

Đức Phật dạy: Người tu theo đạo Phật, thì phải có Trí tuệ thật sáng suốt, thì mới tu theo đạo Phật được.

Còn người nào tu theo đạo Phật, mà không có Trí tuệ thật sáng suốt, thì không nên tu theo đạo Phật, mà bị Nhân quả xấu.

Đạo Phật chỉ có 6 pháp môn tu:

  1. Tu để thành Thánh A La Hán. Gọi là tu để có hiển linh.
  2. Tu để thành Giảng sư đạo Phật. Tu nghề.
  3. Tu để thành Kỹ sư đạo Phật. Tu nghề.
  4. Tu để thành Thầy thuốc. Tu nghề.
  5. Tu để thành Tiên trên nước Trời Cực Lạc. Dành cho những người thật giàu tu. Gọi tu nghiệp Phước đức Dương.
  6. Không tu. Chỉ học và hành các phần như sau:

Học để biết hết tất cả những gì có ở Trái Đất này, dù hữu hình hay vô hình. Cũng như Tam giới, Phật Giới và Càn khôn Vũ trụ. Gọi là Giác ngộ.

Hành cho đúng 2 phần của Đức Phật dạy, như:

Phần 1: Tạo công đức như thế nào là đúng.

Phần 2: Học đường trở về Phật Giới như thế nào là phải.

* Người hành theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật, chỉ cần hành 2 phần này là đủ. Còn chuyện cúng, thì trong đạo Phật không có dạy, mà việc cúng này, là của đạo Lão của người Trung Quốc xưa bày ra. Chứ không phải của đạo Phật.

*Muốn biết rõ về cúng, thì phải tìm hiểu như sau:

A/ Cúng Đình: Là cúng cho các Vị Thần. Cúng để cảm ơn. Nếu nhờ các Vị Thần làm việc gì.

B/ Cúng Miễu: Là cúng cho các Vị Cõi Âm. Để cho có Phước, sau khi chết sống với các Vị Âm này.

C/ Cúng Chùa: Thì phải cúng ở ngoài Chùa, là cúng cho các vị Cô Hồn ăn, có Phước.

D/ Cúng ở Gia đình: Đây là thói quen của Ông bà ngày xưa để lại. Chứ Ông bà cha mẹ hay người thân của mình qua đời là phải theo Nhân quả, chứ không ở trong nhà được. Vì vậy, Đức Phật dạy: Đạo Phật không có cúng ai hết.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

34 Cúng như thế nào để có công đức, phước đức

Trò hỏi:

Cúng ở gia đình, chùa, đình, đền, miếu… như thế nào là đúng và có Công đức, Phước đức, và như thế nào là không đúng, là có ác đức?

Thầy trả lời;

Đức Phật dạy: Người tu theo đạo Phật, thì phải có Trí tuệ thật sáng suốt, thì mới tu theo đạo Phật được.

Còn người nào tu theo đạo Phật, mà không có Trí tuệ thật sáng suốt, thì không nên tu theo đạo Phật, mà bị Nhân quả xấu.

Đạo Phật chỉ có 6 pháp môn tu:

Tu để thành Thánh A La Hán. Gọi là tu để có hiển linh.

Tu để thành Giảng sư đạo Phật. Tu nghề.

Tu để thành Kỹ sư đạo Phật. Tu nghề.

Tu để thành Thầy thuốc. Tu nghề.

Tu để thành Tiên trên nước Trời Cực Lạc.

Dành cho những người thật giàu tu. Gọi tu nghiệp Phước đức Dương.

Không tu. Chỉ học và hành các phần như sau:

Học để biết hết tất cả những gì có ở Trái Đất này, dù hữu hình hay vô hình. Cũng như Tam giới, Phật Giới và Càn khôn Vũ trụ. Gọi là Giác ngộ.

Hành cho đúng 2 phần của Đức Phật dạy, như:

Phần 1: Tạo công đức như thế nào là đúng.

Phần 2: Học đường trở về Phật Giới như thế nào là phải.

* Người hành theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật, chỉ cần hành 2 phần này là đủ. Còn chuyện cúng, thì trong đạo Phật không có dạy, mà việc cúng này, là của đạo Lão của người Trung Quốc xưa bày ra. Chứ không phải của đạo Phật.

*Muốn biết rõ về cúng, thì phải tìm hiểu như sau:

A/ Cúng Đình: Là cúng cho các Vị Thần. Cúng để cảm ơn. Nếu nhờ các Vị Thần làm việc gì.

B/ Cúng Miễu: Là cúng cho các Vị Cõi m. Để cho có Phước, sau khi chết sống với các Vị Âm này.

C/ Cúng Chùa: Thì phải cúng ở ngoài Chùa, là cúng cho các vị Cô Hồn ăn, có Phước.

D/ Cúng ở Gia đình: Đây là thói quen của Ông bà cha mẹ để lại. Chứ Ông bà cha mẹ hay người thân của mình qua đời là phải theo Nhân quả, chứ không ở trong nhà được. Vì vậy, Đức Phật dạy: Đạo Phật không có cúng ai hết.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam