Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao gọi tên Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
Episode 2216th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:30

Share Episode

Shownotes

22 Tại sao gọi tên Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Trò hỏi:

Đạo Phật căn cứ vào cái gì mà gọi là đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam?

Thầy trả lời:

Đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam không tu, căn cứ vào 8 phần của Đức Phật dạy gồm:

1/ Trái đất này ai tạo ra, Đức Phật dạy rất rõ ràng theo khoa học vật lý.

2/ Trái đất này tuổi thọ là bao nhiêu năm. Đức Phật dạy rất rõ ràng theo khoa học.

3/ Trái đất này có mấy loài sống chung. Đức Phật dạy rất rõ ràng thực tế theo khoa học.

4/ Trái đất này cơ bản có mấy đạo. Đức Phật dạy rất cụ thể và khoa học.

5/ Trái đất này vị nào lập ra đạo Đức Phật cũng dạy rất cụ thể và khoa học.

6/ Các đạo ở trái đất này tu để thành gì. Đức Phật cũng dạy rất cụ thể và khoa học.

7/ Các đạo ở trái đất này Đức Phật cho hỏi tự do. Phật trả lời cụ thể và khoa học.

8/ Đạo nào tu giải thoát, đạo nào tu còn bị luân hồi. Đức Phật trả lời rất thực tế và khoa học vv….

Vì đạo Phật khoa học Vật Lý Thiền tông Viêt Nam Đức Phật cho công bố ra tại nước Việt Nam nên Đức Phật danh là Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền tông Việt Nam.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

22 Tại sao gọi tên Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Trò hỏi:

Đạo Phật căn cứ vào cái gì mà gọi là đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam?

Thầy trả lời:

Đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam không tu, căn cứ vào 8 phần của Đức Phật dạy gồm:

1/Trái đất này ai tạo ra, Đức Phật dạy rất rõ ràng theo khoa học vật lý.

2/ Trái đất này tuổi thọ là bao nhiêu năm. Đức Phật dạy rất rõ ràng theo khoa học.

3/ Trái đất này có mấy loài sống chung. Đức Phật dạy rất rõ ràng thực tế theo khoa học.

4/ Trái đất này cơ bản có mấy đạo. Đức Phật dạy rất cụ thể và khoa học.

5/ Trái đất này vị nào lập ra đạo Đức Phật cũng dạy rất cụ thể và khoa học.

6/ Các đạo ở trái đất này tu để thành gì. Đức Phật cũng dạy rất cụ thể và khoa học.

7/ Các đạo ở trái đất này Đức Phật cho hỏi tự do. Phật trả lời cụ thể và khoa học.

8/ Đạo nào tu giải thoát, đạo nào tu còn bị luân hồi. Đức Phật trả lời rất thực tế và khoa học vv….

Vì đạo Phật khoa học Vật Lý Thiền tông Viêt Nam Đức Phật cho công bố ra tại nước Việt Nam nên Đức Phật danh là Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền tông Việt Nam.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam