Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Ý nghĩa câu Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, trong bát nhã tâm kinh
Episode 2430th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:51

Share Episode

Shownotes

24 Ý nghĩa câu Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, trong bát nhã tâm kinh

Trò hỏi:

Trong kinh Bát nhã có câu cuối là: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”, xin giải thích cho chúng tôi được thông rõ câu trên ạ?

Thầy trả lời:

Câu này phải dịch ra từng đoạn mới biết Đức Phật dạy cho các vị tăng tu ngồi thiền, để cảm nhận được tánh Phật thanh tịnh trùm khắp của mình.

Chữ này và chữ Phạn, tức là chữ nước Ca Tỳ La Vệ ngày xưa, do họ Phạn làm vua. Dịch từng đoạn:

Đoạn 1 “Yết đế, yết đế”, dịch “đây là, đây là”.

Đoạn 2 “Ba la yết đế”, có nghĩa là trùm khắp đây là, đảo ngữ và dịch ngữ suông “đây là trùm khắp”.

Đoạn 3 “Ba la tăng yết đế”, tăng muốn cảm nhận thanh tịnh trùm khắp của chính mình.

Đoạn 4 “Bồ đề tát bà ha”, là giác ngộ trùm khắp rộng lớn mọi nơi, dịch theo văn hiện đại ngày nay. Đức Phật dạy cho các vị tăng ngồi thiền, vị nào mà muốn thân và tánh người của mình cảm nhận được trùm khắp mọi nơi.

Đây là pháp môn quán thiền tiểu thừa, một trong 37 pháp quán thiền thanh tịnh, dành cho các vị tăng dụng công ngồi thiền quán và tưởng thanh tịnh, nhận được trùm khắp mọi nơi.

Pháp môn quán và tưởng thiền thanh tịnh trùm khắp mọi nơi này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có 25 vị tỳ kheo tu pháp môn thiền thanh tịnh này, có nhiều vị tu cảm nhận được thanh tịnh trùm khắp mọi nơi.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

24 Ý nghĩa câu Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, trong bát nhã tâm kinh

Trò hỏi:

Trong kinh Bát nhã có câu cuối là: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”, xin giải thích cho chúng tôi được thông rõ câu trên ạ?

Thầy trả lời:

Câu này phải dịch ra từng đoạn mới biết Đức Phật dạy cho các vị tăng tu ngồi thiền, để cảm nhận được tánh Phật thanh tịnh trùm khắp của mình.

Chữ này và chữ Phạn, tức là chữ nước Ca Tỳ La Vệ ngày xưa, do họ Phạn làm vua. Dịch từng đoạn:

Đoạn 1 “Yết đế, yết đế”, dịch “đây là, đây là”.

Đoạn 2 “Ba la yết đế”, có nghĩa là trùm khắp đây là, đảo ngữ và dịch ngữ suông “đây là trùm khắp”.

Đoạn 3 “Ba la tăng yết đế”, tăng muốn cảm nhận thanh tịnh trùm khắp của chính mình.

Đoạn 4 “Bồ đề tát bà ha”, là giác ngộ trùm khắp rộng lớn mọi nơi, dịch theo văn hiện đại ngày nay. Đức Phật dạy cho các vị tăng ngồi thiền, vị nào mà muốn thân và tánh người của mình cảm nhận được trùm khắp mọi nơi.

Đây là pháp môn quán thiền tiểu thừa, một trong 37 pháp quán thiền thanh tịnh, dành cho các vị tăng dụng công ngồi thiền quán và tưởng thanh tịnh, nhận được trùm khắp mọi nơi.

Pháp môn quán và tưởng thiền thanh tịnh trùm khắp mọi nơi này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có 25 vị tỳ kheo tu pháp môn thiền thanh tịnh này, có nhiều vị tu cảm nhận được thanh tịnh trùm khắp mọi nơi.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam