Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Ý nghĩa chữ BÌNH THƯỜNG trong đạo Phật
Episode 2016th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:51

Share Episode

Shownotes

20 Ý nghĩa chữ BÌNH THƯỜNG trong đạo Phật

Trò hỏi:

Ý nghĩa hai chữ bình thường trong đạo Phật thì được hiểu như thế nào?

Thầy trả lời:

Hai chữ BÌNH THƯỜNG TRONG ĐẠO PHẬT ĐỨC PHẬT DẠY 6 phần:

1/ Có bản thân phải lo cho bản thân.

2/ Có gia đình phải lo cho gia đình.

3/ Có tổ Quốc phải lo cho Tổ Quốc.

4/ Đói ăn, mệt ngủ.

5/ Không tu mà bị nhân quả tốt hay xấu.

6/ Loài người sống với nhau bằng nhân nghĩa lễ trí tín.

Đây là bình thường của loài người đó. Nếu muốn trở về Phật giới tìm học công thức, tạo công đức, học đường trở về Phật giới. Còn không muốn trở về Phật giới thì đừng có học, cũng đừng có tu nữa. Nếu tu là hết bình thường rồi.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

20 Ý nghĩa chữ BÌNH THƯỜNG trong đạo Phật

Trò hỏi:

Ý nghĩa hai chữ bình thường trong đạo Phật thì được hiểu như thế nào?

Thầy trả lời:

Hai chữ BÌNH THƯỜNG TRONG ĐẠO PHẬT ĐỨC PHẬT DẠY 6 phần:

1/ Có bản thân phải lo cho bản thân.

2/ Có gia đình phải lo cho gia đình.

3/ Có tổ Quốc phải lo cho Tổ Quốc.

4/ Đói ăn, mệt ngủ.

5/ Không tu mà bị nhân quả tốt hay xấu.

6/ Loài người sống với nhau bằng nhân nghĩa lễ trí tín.

Đây là bình thường của loài người đó. Nếu muốn trở về Phật giới tìm học công thức, tạo công đức, học đường trở về Phật giới. Còn không muốn trở về Phật giới thì đừng có học, cũng đừng có tu nữa. Nếu tu là hết bình thường rồi.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam