Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tu theo thần giải thoát vì sao, tu theo thánh không giải thoát là sao
Episode 3126th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:52

Share Episode

Shownotes

31 Tu theo thần giải thoát vì sao, tu theo thánh không giải thoát là sao

Trò hỏi:

Có lần giải đáp Bác nói: tu theo thần mới về Phật giới được tu theo thánh không về Phật giới được, xin Bác giải thích rõ tu theo thần là tu như thế nào và tu theo thánh là tu làm sao?

Thầy trả lời:

Câu hỏi này nó chia ra 2 cái vế tu theo đạo Thần, người nào muốn hỏi cái này thì ở Việt Nam mình có 3 cái trường hợp hỏi Bác sẽ trả lời:

+ thứ nhất là: Chính Quyền Tôn Giáo hỏi.

+ thứ 2: GHPG nào cũng được hỏi.

+ thứ 3 là: hội báo chí hỏi.

vì tu theo Thần giải thoát được thì cái câu này Bác trả lời cho 3 cái trường hợp đó, nếu con về triệu tập được 3 cái dạng người này lại đây Bác trả lời cho.

Còn Đạo Thánh không giải thoát được là vì Thánh hiển linh, hiển linh là muốn tu đi đây đi đó chứ không đi giải thoát, Thánh hoàn toàn không nói chữ giải thoát mà tu Thánh là đi hưởng Phước.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

31 Tu theo thần giải thoát vì sao, tu theo thánh không giải thoát là sao

Trò hỏi:

Có lần giải đáp Bác nói: tu theo thần mới về Phật giới được tu theo thánh không về Phật giới được, xin Bác giải thích rõ tu theo thần là tu như thế nào và tu theo thánh là tu làm sao?

Thầy trả lời:

Câu hỏi này nó chia ra 2 cái vế tu theo đạo Thần, người nào muốn hỏi cái này thì ở Việt Nam mình có 3 cái trường hợp hỏi Bác sẽ trả lời:

+ thứ nhất là: Chính Quyền Tôn Giáo hỏi.

+ thứ 2: GHPG nào cũng được hỏi.

+ thứ 3 là: hội báo chí hỏi.

vì tu theo Thần giải thoát được thì cái câu này Bác trả lời cho 3 cái trường hợp đó, nếu con về triệu tập được 3 cái dạng người này lại đây Bác trả lời cho.

Còn Đạo Thánh không giải thoát được là vì Thánh hiển linh, hiển linh là muốn tu đi đây đi đó chứ không đi giải thoát, Thánh hoàn toàn không nói chữ giải thoát mà tu Thánh là đi hưởng Phước.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam