Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Phân biệt 6 thứ tánh
Episode 3916th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:14

Share Episode

Shownotes

39 Phân biệt 6 thứ tánh

Trò hỏi:

Trong con người mình có 5 thứ tánh: tánh Người, tánh Thần, tánh Thánh, tánh Tiên và tánh Cô hồn. Vậy làm sao mình phân biệt được các tánh và phân biệt được đâu là tánh Cô hồn trong thân mình xúi và đâu là Cô hồn sống ở bên ngoài xúi?

Thầy trả lời:

Mỗi thân con người đều có 6 thứ tánh, gồm:

 1. Tánh Phật.
 2. Tánh Người.
 3. Tánh Thần.
 4. Tánh Thánh.
 5. Tánh tiên.
 6. Tánh loài Âm.

Muốn phân biệt như sau:

 1. Tánh Phật: Khi mình thanh tịnh, là tánh Phật hiện.
 2. Tánh Người: Khi mình phát ra tưởng, là tánh Người hiện.
 3. Tánh Thần: Khi mình phát ra sức mạnh, là tánh Thần hiện.
 4. Tánh Thánh: Khi mình phát ra nhân nghĩa, là tánh Thánh hiện.
 5. Tánh Tiên: Khi mình phát ra nhàn hạ, là tánh Tiên hiện.
 6. Tánh loài Âm: Khi mình phát ra tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến chấp. Là tánh Âm hiện.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

39 Phân biệt 6 thứ tánh

Trò hỏi:

Trong con người mình có 5 thứ tánh: tánh Người, tánh Thần, tánh Thánh, tánh Tiên và tánh Cô hồn. Vậy làm sao mình phân biệt được các tánh và phân biệt được đâu là tánh Cô hồn trong thân mình xúi và đâu là Cô hồn sống ở bên ngoài xúi?

Thầy trả lời:

Mỗi thân con người đều có 6 thứ tánh, gồm:

Tánh Phật.

Tánh Người.

Tánh Thần.

Tánh Thánh.

Tánh tiên.

Tánh loài m.

Muốn phân biệt như sau:

Tánh Phật: Khi mình thanh tịnh, là tánh Phật hiện.

Tánh Người: Khi mình phát ra tưởng, là tánh Người hiện.

Tánh Thần: Khi mình phát ra sức mạnh, là tánh Thần hiện.

Tánh Thánh: Khi mình phát ra nhân nghĩa, là tánh Thánh hiện.

Tánh Tiên: Khi mình phát ra nhàn hạ, là tánh Tiên hiện.

Tánh loài m: Khi mình phát ra tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến chấp. Là tánh Âm hiện.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube